تعبیر خواب پر طاووس

درباره تعبیر خواب طاووس اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابن سيرين گويد:

تعبیر خواب طاووساگر كسي به خواب ديد او را پرها است چون پرمرغ، دليل كه او را مهتري و بزرگي استتعبیر خواب طاووس به قدر پرها و بعضي ازمعبران گويند: پر ديدن به خواب، قوت پناه است.

درباره تعبیر خواب طاووس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طاووس سفید , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

درباره تعبیر خواب طاووس اطلاعات بیشتری داشته باشید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

تعبیر خواب طاووسپر در خوابهاي ما آبروست و امکانات مالي. ديدن پر در خواب بد نيست و چنانچه در خواب ديديد که پر داريد به رفاه دست و پا گير مي رسيد. منظور پري است که در بالش مي ريزيم مثل پر قو يا پر مرغ و چنانچه ببينيد کهتعبیر خواب طاووس مقداري پر جمع آوري کرده ايد و پرها را جايي انباشته ايد خواب شما مي گويد که به رفاه و نعمت مي رسيد

درباره تعبیر خواب طاووس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طاووسولي اين رفاه دست و پا گير است همان طور که پر وقتي به لباس و موي سرتعبیر خواب طاووس و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لاي مو و لباس مشکل مي شود و وقت مي گيرد

درباره تعبیر خواب طاووس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طاووس سفید , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

درباره تعبیر خواب طاووس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طاووسلوک اويتنهاو مي گويد :

پر : افتخار ؛ پيروزي

تعبیر خواب طاووسپر سياه : عزاداري

پر بر تن کردن : سفري بزرگ

تعبیر خواب طاووسپر سفيد : شما آبروي خود را خواهيد خريد

درباره تعبیر خواب طاووس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طاووس سفید , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

درباره تعبیر خواب طاووس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طاووس اگر فردي كه به ادبيات علاقمند است خواب پر ببيند ، علامت آن است كه دوره اي از زندگي اش با موفقيت همراه خواهد بود .اگر دختري خواب ببيند كلاهي كه بر سر گذاشته به پري مزين شده است ، تعبیر خواب طاووسنشانة آن است كه توفيق و اقبال او در زندگي ، به جذابيتهايش بستگي خواهد داشت 

تعبیر خواب طاووس

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.