تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

تعبیر خواب گردو , تعبیر خواب گردو خوردن , تعبیر خواب گردو با پوست چوبی , تعبیر خواب گردو شکستن

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

تعبیر خواب گردو آنلی بیتون میگوید :

۱ـ خوردن گردو در خواب ، علامت آن است كه یكی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

۲ـ اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، نشانة آن است كه زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهیتعبیر خواب گردود داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

۳ـ دیدن گردوهای پوك در خواب ، علامت آن است كه در حرفه و شغل خود شكست خواهید خورد .

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

۴ـ اگر خواب ببینید به سختعبیر خواب گردوتی می توانید گردوها را بشكنید ، نشانة آن است كه بعد از پشت سر گذاشتن مشكلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

تعبیر خواب گردو , تعبیر خواب گردو خوردن , تعبیر خواب گردو با پوست چوبی , تعبیر خواب گردو شکستن

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

۵ـ اگر خواب بتعبیر خواب گردوبینید گردویی كه می شكنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است كه امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

۶ـ اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می كنید ، نشانة آن است كه مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت وتعبیر خواب گردو دست به كارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

تعبیر خواب گردو , تعبیر خواب گردو خوردن , تعبیر خواب گردو با پوست چوبی , تعبیر خواب گردو شکستن

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر گردوی با پوست و گردوتعبیر خواب گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خوابهای ما گردوی پوست دار

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحیتعبیر خواب گردو که داده شد به چنگ می آورید.

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

اگر گردوی مورد بتعبیر خواب گردوحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید. اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است .

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو

اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است . اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لتعبیر خواب گردوکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو چیدن و شکستن گردو
1 (20%) 1 vote

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.