تعبیر خواب حمله گاو به انسان

درباره تعبیر خواب گاو بدانید

تعبیر خواب گاواگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید.

درباره تعبیر خواب گاو بدانید

‫تعبیر خواب گاو , ‫تعبیر خواب حمله گاو ‫, تعبیر خواب گاو سیاه , گاو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گاو بدانید

حضرت دانیال گوید:تعبیر خواب گاو اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند. ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب گاو اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است

درباره تعبیر خواب گاو بدانید

‫تعبیر خواب گاو , ‫تعبیر خواب حمله گاو ‫, تعبیر خواب گاو سیاه , گاو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گاو بدانید

جابرمغربي گويد:تعبیر خواب گاو اگر بيند گاوي نر از گاوان را بكشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دليل كه بزرگي رادر آنجا بكشند و مال او را ببرند. اگر بيند گاوان زمين مي شكافتند،تعبیر خواب گاودليل كه مال بسيار يابد. اگر ديد با گاوان نر جنگ كرد، دليل كه او را با بزرگي خصومت افتد.

درباره تعبیر خواب گاو بدانید

‫تعبیر خواب گاو , ‫تعبیر خواب حمله گاو ‫, تعبیر خواب گاو سیاه , گاو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گاو بدانید

كرماني مي گويد : تعبیر خواب گاو  اگر ببيند گاو نر به خانه يا كوچه او امد دليل خير و بركت است . اگر ببيند گاو نر با سر به او زد و او را انداختتعبیر خواب گاو اگر شاغل باشد معزول مي شود اگر تاجر باشد از مالش كاسته مي شود  اگر پادشاه باشد سلطنت را از دست مي دهد .

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب حمله گاو به انسان
Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.