تعبیر خواب بچه جن

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب جناگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد تعبیر خواب جن. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب تعبیر خواب جن يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است تعبیر خواب جنکه اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

حضرت دانيال گويد:
تعبیر خواب جناگر به خواب ديد كه در ميان پريان است، دليل كه به سفر شود و آن سفر او را مبارك بود تعبیر خواب جن. اگر بيند پري او در گردن گرفت و مي رفت، دليل بر عز و جاه و بزرگي بود. اگر بيند پري او از گردن بينداخت، از جاه و بزرگي بيفتد. اگر بيند پريان با او به لطف سخن مي گفتند، تعبیر خواب جندليل كه كارش نيكو شود. اگر پري را درجامه نيكو بيند، حالش نيكو شود تعبیر خواب جن. اگر پري را در خانه بد بيند، حالش بد شود. اگر بيند پري او را چيزي داد. از زر و سيم و آن چه بدين ماند، تعبیر خواب جن دليل كه دولت و اقبالش زيادت شود.

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

ابوهریره گوید:

تعبیر خواب جناز رسول خدا (ص) مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست تعبیر خواب جندر دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب جنپریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه کافر تعبیر خواب جن باشند، دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است.

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

درباره تعبیر خواب جن بیشتر اطلاعات داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن پري در خواب بر پنج وجه است.
اول: دوستي عزيز.
دوم: بخت و دولت تعبیر خواب جن.
سوم: كاري كه دارد تعبیر خواب جناز او كامراني يابد.
چهارم: بزرگي و حشمت.
تعبیر خواب جن پنجم: خبر دروغ و كارهاي باطل است.

تعبیر خواب جن

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.