تعبیر خواب جارو

تعبیر خواب جارو | تعبیرخواب جارو | tabire khab

تعبیر خواب جارو زدن,تعبیر خواب جارو زدن مرده,تعبیر خواب جارو زدن فرش,تعبیر خواب جارو زدن مسجد,تعبیر خواب جارو زدن حیاط,تعبير خواب جارو زدن خانه,تعبیر خواب جارو زدن کوچه,تعبیر خواب جارو زدن قبر,تعبیر خواب جارو زدن ابن سیرین,تعبیر خواب جارو زدن خانه مرده,تعبیر خواب مرده در حال جارو زدن,تعبیر خواب جاروبرقی,تعبیر خواب جاروبرقی کشیدن,تعبير خواب جارو برقي,تعبیر خواب جارو زدن در مسجد,تعبیر خواب جارو خریدن,تعبیر خواب خرید جارو,تعبير خواب خريد جارو,تعبیر خواب خریدن جارو برقی,تعبیر خواب خریدن جارو دستی,تعبیر جارو خریدن در خواب,تعبير خواب جارو كردن كوچه,تعبير خواب جارو كردن فرش,تعبير خواب تميز كردن فرش

تعبیر خواب جارو زدن , تعبیر خواب جارو زدن مرده , تعبیر خواب جارو زدن فرش

خواب جارو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جارو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب جارو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب جارو را مطالعه نمایید و متوجه شوید جارو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب جارو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن جارو ، سه چیز است

خادم – منفعت – کسی که از مردم تقاضا می کند چیزهایی را که دارند به او بدهند.

تعبیر خواب جارو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب جارو کردن خانه ، از دست دادن مال است

تعبیر خواب جارو کردن خانه کسی ، رسیدن مال کسی به او است

تعبیر خواب جارو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب جارو کردن ، پول جمع کردن و پس انداز مال کم است

تعبیر خواب زنی که صبح زود و هنگام طلوع آفتاب جارو می کند ، مورد توجه همسر بودن است

تعبیر خواب زنی که شب در تاریکی جارو می کند ، دعوا است

تعبیر خواب مردی که جارو می کند ، آوردن خیر و برکت به خانه است

تعبیر خواب جوانی که جارو می کند ، راه اندازی کسب و کار است

تعبیر خواب جارو کشیدن به دیوار ، غم و اندوه است

تعبیر خواب جارو دسته دار ، کمک مالی است

تعبیر خواب جارو پاره و از هم گسیخته ، بیماری یا مرگ است

تعبیر خواب دور انداختن یا فروختن جارو ، جدایی زن و شوهر است

تعبیر خواب جارو از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب جارو کردن ، آدمهای به ظاهر دوست است

تعبیر خواب جارو ، اختلاف در درون خانواده است

تعبیر خواب جاروی کهنه ، یک دیدار است

تعبیر خواب جاروی تازه ، آدمهای به ظاهر دوست است

تعبیر خواب خریدن یک جارو ، اختلاف با افراد خانواده است

تعبیر خواب سوار جارو شدن ، خرافات است

تعبیر خواب جارو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن جارو نو ، بهبود اوضاع مالی است

تعبیر خواب جارو کردن جایی ، زیان در معامله است

تعبیر خواب گم کردن جارو ، همسری بداخلاق و نامرتب بودن است

تعبیر خواب جارو | جارو در خواب دیدن | تعبیر خواب

Rate this post

کامنت های تایید شده : 40 عدد

 • جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن.

 • عمل زوائد مخارج ضروري را زدن و بهاي آن را به کناري نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب هاي ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر مي شود.

 • معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است ولي به نظر من تعبير بالا درست تر است.

 • زني اگر در خواب ببينيد که جارو مي کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنايت شوهرش قرار مي گيرد و اگر ببينيد که شب در تاريکي جارو مي کند دعوا و مرافعه راه مي اندازد.

 • مردي اگر در خواب ببيند که جارو مي کند و به خانه خود خير و برکت مي آورد.

 • جواني اگر در خواب ببيند که جارو مي کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ، پولي در اختيارش مي گيرد يا اينکه به کاري مشغول مي شود.

 • جارو کشيدن به ديوار خوب نيست و غم و اندوه مي آورد و به معني جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از ديوار به کف اتاق مي ريزيد خواب شما مي گويد ناراحتي ها را جا به جا مي کنيد.

 • جاروي دسته دار کمک و مساعدتي است مالي که به بيننده خواب مي شود. اگر در خواب ببينيد که کسي جارو مي کند و خس و خاشاک را به طرف شما مي راند براي شما درد سر و ناراحتي مالي به وجود مي آورد و اگر خلاف جهت شما جارو مي کند و خاکروبه را از جائي که شما بوديد دور مي راند غم و اندوه را از شما مي راند.

 • ديدين جاروي از هم گسيخته و پاره و ولو در خواب خوب نيست و بيماري يا مرگ زن خانه است.

 • دور افکنده و فروختن جارو جدائي بين زن و شوهر است.

 • اگر ببينيد که جارو مي کنيد و خس و خاشاک و خاک را گوشه اي گرد مي آوريد پول جمع مي کنيد و اگر به وسيله خاک انداز بر گرفتيد پولي به دست شما مي رسد مشروط بر اين که دور نريزيد.

 • جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می شود.

 • معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است زنی اگر در خواب ببینید که جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می کند دعوا و مرافعه راه می اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست. مردی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و به خانه خود خیر و برکت می آورد.

 • جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ، پولی در اختیارش می گیرد یا اینکه به کاری مشغول می شود. جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می ریزید خواب شما می گوید ناراحتی ها را جا به جا می کنید. جاروی دسته دار کمک و مساعدتی است مالی که به بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که کسی جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند. دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائی بین زن و شوهر است. اگر ببینید که جارو می کنید و خس و خاشاک و خاک را گوشه ای گرد می آورید پول جمع می کنید و اگر به وسیله خاک انداز بر گرفتید پولی به دست شما می رسد مشروط بر این که دور نریزید.

 • محمدبن سیرین گوید: جاروب درخواب ، خادم و خدمتکار است و جاروب درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند. اگر بیند که خانه را به جارو می رُفت، دلیل که مالش ضایع شود. اگر بیند خانه کسی می رُفت، دلیل که مال کسی بدو رسد, خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است. اول: خادم، دوم: منفعت، سوم: متقاضی چیزها که به مردم است بدو رسد.

 • جاروب درخواب، خادم و خدمتكار است و جاروب درشت خادمي است كه تقاضاي چيزها كند. اگر بيند كه خانه را به جارو مي رفت، دليل كه مالش ضايع شود. اگر بيند خانه كسي مي رفت، دليل كه مال كسي بدو رسد, خاصه بيند كه خاك رفته را به خاك خود آورد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  جاروکردن : آدمهاي به ظاهر دوست

  جارو : اختلاف در درون خانواده

  جاروي کهنه : يک ديدار

  جاروي تازه : آدمهاي به ظاهر دوست

  خريدن يک جارو : اختلاف با افراد خانواده

  سوار جارو شدن : خرافات

 • ديدن جاروي نو در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با صرفه جويي اوضاع مالي بهبود خواهد يافت .

  • آمنه جاروکردن روی سرک

 • اگر خواب ببينيد جايي را جارو مي كنيد ، نشانة آن است كه در معامله اي زيان خواهيد ديد .

 • اگر زني خواب ببيند جاروي خود را گم كرده است ، علامت آن است كه او براي شوهر خود همسري بداخلاق ، و براي امور خانه زني نامرتب است .

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ دیدن جاروی نو در خواب ، دلالت بر آن دارد که با صرفه جویی اوضاع مالی بهبود خواهد یافت .

  ۲ـ اگر خواب ببینید جایی را جارو می کنید ، نشانة آن است که در معامله ای زیان خواهید دید .

  ۳ـ اگر زنی خواب ببیند جاروی خود را گم کرده است ، علامت آن است که او برای شوهر خود همسری بداخلاق ، و برای امور خانه زنی نامرتب است .

 • جارو کشیدن در خواب، جمع کردن مشکلات از زندگی و سر و سامان دادن به کار ها در بیداری است؛ خصوصا اگر آشغال های روی زمین خاک نباشند.

 • اگر کسی از روی زمین با جارو، خاک جمع می کرد، مال و ثروت پس انداز می کند.

 • اگر کسی جارو می کرد و خس و خاشاک را به طرف شما می راند، برای شما دردسر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کرد و خاکروبه را از جایی که شما بودید دور می راند، غم و اندوه را از شما می راند.

 • امام صادق (ع) می فرماید: جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است:
  خادم،
  منفعت،
  متقاضی چیزها.

 • من نزدیک صبح در خواب دیدم خانه را جارو برقی میکشم و بعد کلی مو از جارو دراوردم . چه تعبیری دارد لطفا

 • من نزدیک صبح در خواب دیدم خانه را جارو برقی میکشم و بعد کلی مو از جارو دراوردم . چه تعبیری دارد لطفا

 • من در خواب دیدم که خانه ای را جارو میکنم حتی زیرو روی فرش ها را در حالی که خانه ما نبود و مهمان بودیم در ضمن خواهر و خاله فوت شده ام هم انجا بودند.انگار دور هم جمع بودیم و ناهار هم خوردیمیا صبحانه بود

 • با سلام خواب دیدم که ما یک گونی نخود داریم که انرا بیرون گذاشته ایم تا به دیگران بفروشیم و بعد میدیدم که یک چیزی شبیه موکت در خانه پهنـ کرده ایم که یک زن به انجا میامد و بعدش ـدختر همسایه مان هم به انجا میامد و اون دختر میگفت که چقدر این نرم است ادم میخواد که روش بخوابد و بعد میدیدمـ که برای انها چندقاچ موز برایشان تو بشقاب گذاشته ایم و انها انرا می خوردند و بعد پسر عمویم را میدیدمـ که با هم ـاحوالپرسی می کردیم و میدیدمـ که ا ن پسر عمویم علاوه بر چاق شدن خود را ارایش کرده و بعد میدیم که چند تا خانمـ تو خونه ی ما هستند و یکیشان لباس هاشو به من نشون می داد و یکی از لباسهاش که به رنگ زرشکی بود من میگفتم خیلی زیبا است و بعد میدیدم که دخترعمویم به همرا همسرش که پسر عموی من است در حال معامله با دیگران است در حالی که پسرعمویم چیزی نمیگفت وپشت سر او راه میرفت و بعد میدیدم که من لباس های سفیدم رو پوشیده بودم و یک مرد به من نگاه میکرد و بعدش هم که خواهرانم در حال چندتا زیری گذاشته اند تا بخوابند و من انرا جمع میکردم و جاروبرقی را میاوردم تا حال را جارو بکشم که میدیم جارو خودبخود اتش میگرفت و سیم انرا از پریز هم درمیاوردم باز هم خاموش نمیشد و خواهرم رو صدا میکردم تا انرا خاموش کند ولی از دست اوهم هیچی برنمی امد و به خواهرم میگفتم که الان میترکدـ و بعد میدیدم یکی از خواهرانم لوستر را خاموش میکرد و با خاموش شدن لوستر جاروبرقی هم اتش ان خاموش میشد درحالی که جزغاله شده بودو خواهرم میگفت به خاطر گرمای چراغ لوستر بود که جاروبرقی روشن بود و اتش میگرفت

  • چی؟؟؟؟

 • من در خواب دیدم یک در بسته را باز کردند خیلی مشتاق بودم داخل ان خانه را ببینم رفتم جلو و دیدم که یک جای خیلی بزرگیست داخل اونجا حوضچه های زیادی کنار هم وپر از اب وجود دارد داخل این حوضچه ها یک جارو به صرت خوابیده وکنار این حوضچه ها فرش های زیبایی بودند از دیوارها هم فرسها را اویخته بودند تعبیر این خواب چیست

 • من در خواب دیدم یک در بسته را باز کردند خیلی مشتاق بودم داخل ان خانه را ببینم رفتم جلو و دیدم که یک جای خیلی بزرگیست داخل اونجا حوضچه های زیادی کنار هم وپر از اب وجود دارد داخل این حوضچه ها یک جارو به صرت خوابیده وکنار این حوضچه ها فرش های زیبایی بودند از دیوارها هم فرشها را اویخته بودند تعبیر این خواب چیست

 • من در خواب دیدم که من و خواهرم مسجید را جارو میکنیم

 • خواب دیدیم شخص دیگری جارو زیادی دسته بندی میکند تا انبار کند

 • چرا نظرات تکرار متنو گفتن؟؟?من خواب دیدم مربی ورزشم وادارم میکرد تو کوچه پس کوچه هارو جارو کنم داشتم جارو میکردم که بابام منو دید گفت باناراحتی گفت چکارمیکنی چراکوچه هارو جارومیکنی.تعبیرش چیه

 • تعبیرخواب جارو دادن به کسی چی معنی میدهد

 • تعبیرخواب جارو دادن به مردی جوان چی معنی میدهد
  آنهم جاروی دسته دارد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.