تعبیر خواب گم شدن گوشواره

درباره تعبیر خواب گوشواره بدانید

محمد بن سیرین گوید :تعبیر خواب گوشواره اگر کسی بیند گم شد، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. تعبیر خواب گوشوارهاگر بیند چیزی از او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است

درباره تعبیر خواب گوشواره بدانید

‫تعبیر خواب گم شدن گوشواره ‫, تعبیر خواب گوشواره , ‫تعبیر خواب گوشواره شکسته , گوشواره در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گوشواره بدانید

تعبیر خواب گوشوارهاگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.

درباره تعبیر خواب گوشواره بدانید

‫تعبیر خواب گم شدن گوشواره ‫, تعبیر خواب گوشواره , ‫تعبیر خواب گوشواره شکسته , گوشواره در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گوشواره بدانید

تعبیر خواب گوشوارهگوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیر ی که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است.اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که تعبیر خواب گوشوارهبه گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

درباره تعبیر خواب گوشواره بدانید

‫تعبیر خواب گم شدن گوشواره ‫, تعبیر خواب گوشواره , ‫تعبیر خواب گوشواره شکسته , گوشواره در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گوشواره بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب گوشواره دیدن گوشواره در خواب ، چهاروجه است. اول: فزونی جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگی. چهارم: غم و اندوه. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشتتعبیر خواب گوشواره یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند

تعبیر خواب گوشواره

Rate this post

کامنت های تایید شده : 13 عدد

 • سلام دختر خالم خواب دیده ک توی حموم هستش و گوشوارشو گم کرده و هی اب میریزه ک گوشوارشو پیدا کنه لطفا تعبیرشو بگین

 • سلام من خواب دیدم ی لنگه از گشوارن گم شده

 • منم همين خوابو ديدم ، ديدم ي انگه گوشوارم نيس يهو ولي بعد پيداش كردم

  • منم همین خوابو دیدم??

 • سلام من خواب دیدم که گوشواره ای طلا که گمشده پیدا شده لطفا تعبیر خواب را بگویید.

 • سلام منم خواب دیدم یک لنگ ازگوشوارهام نیست ولی بلافاصله پیدا کردم

 • سلام من خواب دیدم گوشوارم ازگوشم کشیده شدتعبیرش چیه

 • منم

 • سلام من خواب دیدم یه لنگه گوشوارم گم شده

 • سلام درخواب دیدم گوشواره هایی که الان توگوشمن یه لنگشون توگوشم هست ولنک دیگش نصفش توگوشمه ونصفش گم سده تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم تو عروسی هستیم و گوشواره زلای مامانم گم شده تعبیرش چیه؟

 • سلام من خاب دیدم تیکه های ازیه گوشوارم نیست تعبیرشوبگین لطفا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.