گلچین زیباترین شعر در مورد جیرفت

شعر در مورد جیرفت

شعر در مورد جیرفت ,شعری در مورد جیرفت,شعر در مورد شهر جیرفت,شعر در مورد تمدن جیرفت,شعر جیرفتی,شعر محلی جیرفتی,شعر های جیرفتی,شعر طنز جیرفتی,شعر جیرفت,شعر جیرفت,شعر محلی جیرفت,شعر درباره جیرفت,انجمن شعر جیرفت,شعر درمورد جیرفت,شعر محلی جیرفت,شعر درمورد جیرفت

شعر در مورد جیرفت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد جیرفت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

اگر دستی رسدبر نای جیرفت

دهم جان را همی بر پای جیرفت

گروهی نیکنامی گر تو خواهی

بده گرمی به محفل های جیرفت

شعر در مورد جیرفت

منم فرزند جیرفت

سرزمین سرسبز و حاصلخیز جنوب

سرزمین تمدن افسانه ای و باستانی ارت

شعری در مورد جیرفت

 هلیل وآب شفاف وروانش

بود چون ساغر مینای جیرفت

به فصل گل زبوی عطرنارنج

شود هررهگذرشیدای جیرفت

شعر در مورد شهر جیرفت

جیرفت صدای آبی باران است 

 جولانگه عشق و غرش شیران است

ایران اگر که یک سبد گل باشد

جیرفت گل سر سبد ایران است . . .

شعر در مورد تمدن جیرفت

به مثل کبک، سر در برف داریم

و جامی پر ز زهر در ظرف داریم

چه کردی با دل پرخون جیرفت؟

هلیل وجاز را ما حرف داریم

شعر جیرفتی

خوشا جیرفت خوشا صحبای جیرفت

بلند آوازه باد آوای جیرفت

شعر محلی جیرفتی

درختی که آتش بگیرد

مرا بهتر از دیگران می‌شناسد

من از چشم‌های کسی ناگزیرم

که در شرح تابیدن او

رگم حسّ مرداد جیرفت دارد…

شعر های جیرفتی

جیرفت سرزمینی است

مملو از سبزه زار و سرشار از شرجی محبت ،

سرزمین کوههای سر به فلک کشیده که به هر طرفش نگاه می کنی

بومی از نقاشی های رنگارنگ را می بینی

که با قلم زیبایی طبیعت به تصویر کشیده شد

و تماشاگرانی که با تماشای این مناظر زیبا به ذوق می آیند

که بسرایند و عاشق می شوند حتی اگر عاشق نباشند. شاعر می شوند

حتی اگر نویسنده نباشند تصویر ساز می شوند

شعر طنز جیرفتی

جیرفت،

قلب پنج هزار ساله

یک تمدن گمشده

شعر جیرفت

جنوبِ کرمان که شهر آبادی ست

شبهای آن چه مشهور ، بادی ست

شوبادِ کهنـوج ، همچون یک نسیم

خــواسته و آرزوی هـــر آبــادی ست

در کنارش کــــــــوههـای زرچیــن

این طـــرفتر کـوههای ازلـــــی ست

این شهــــر زیبا کـــه با تمــــدنش

پاینــــده و  جاودان و ابـــــــدی ست

شعر جیرفت

لــــوارِ داغ و  و هُـــرمِ گـــــرمایش 

وِردِ زبـانهــــا و تیتــــرِ خبـــــری ست

بهــارِ دی و بهمــــن و اسفنـــدش

چــــه زیباست و آنــچنان تگَری ست

خانـه هـای مــردمانِ خونگـــرمش

گــرچــه ویــلا نیسـت و کَپــَری ست

لیــک صفــــــایِ دلِ ســـاکنانــش

همچــــو آینـه آنچنان صیقلـــی ست

شعر محلی جیرفت

به شمال جیرفت و بافت در غربش

هر چنــد جنـوبش همه بنــدری ست

لهجۀ بلوچـــی و لـُـــــر و کُــــردی

در زبانــــش اندکـــی عربــــــی ست

گـــــوجـــه و خیــار و مـــــرکباتش 

بــرشاخــــه ها ، فـراوان ثمــری ست

یارب ،نگهـــدار ایــن شهــر با صفــا

در این ماه،که اول ســال قمری ست

شعر درباره جیرفت

چه خوش آ زمان غمی نَهَستَر ، خبر ای ستم نَهَستَر

نــه گـــــرونی و تَـــــوَ رُم ، نــه غــــم ای خطـــر نَهَستَر

هَمَــــه هَستَـــرِن بِــــرار و  ، غـــمِ فــــــــردایه نداشتِن

نـــه مـوتور، نه بنـز و ماشین ،نــه غم ای سَفَر نَهَستَر

هَمَــه هَستَــرِن شـــریک و ، زنــدگیهِ ســادَه داشتِـــن

ای غــــم و شـــادیه مَــردُم ، کســـــی بیخبـــر نَهَستَر

نــه پُـــز و تکبَـــر و فـــیس ، نه هَــم ای دُروگ و حیلَـــه

درخــتِ خُشـک و خمیـــدَه ، مــــوگِ بــی ثـــمر نَهَستَر

انجمن شعر جیرفت

کمـی دوگ و مـاست و مسـکَه ، سَـرِِه سُفـراوونِ مَردُم

تــولَــکِ بـی بـی و بـایــی ، خـالــی ای رَطـَــب نَهَستَر

کهــرَه و چَـــن تا بُــز و میش ، ابُــردی بَه دشت و صحرا

چــــــورِه مـــالِــــه آ زمـانــــون ، دردی وَر کمَــــر نَهَستَر

نَـــه دوا و دکتــــری یَـــر ، نــه سُــرنگ و قــرص و شربت

ای ســـرِه صــورت و بینـــی ، خبــــر ای عَمــــل نَهَستَر

مــــودونِ هـــر کسـی کَـــه رِه ، ای رو ارثِ بــایی شِنَـــــر

غُــــرصَیــهء ای بَهـــرِه کِشتِــــن ، رو دلِ کچَـــــل نَهَستَر

شعر درمورد جیرفت

دِلـــونِ هَمَــه چِــه شــادَر ، هِـــچ کَــه غُــرصَیهِ نــداشتَر

مــــزۀ یِ گپِ بُـــــزُرگــــون ، دَســــکَم ای شَــکر نَهَستَر

هر کسی تــو شــهر و روستا ، همـاتی انِشت همیشَه

آرزوی هـــــــر کســـی هــــم ، کـــــویت و قطــــر نَهَستَر

حـــالا کــاکــا تـــو نگـــاه کَــن ، روزگـــار چرخیده برعکس

مَحــبَتـــی تـــو دلِ مَــــردُم ، مثــــی کِه ای تَـــــه نَهَستَر

شعر در مورد جیرفت

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد ماه بهمن

شعر در مورد ماه مرداد

شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد

شعر در مورد ماه اسفند

شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.