تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب مار سیاه

 تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب مار بطور کامل
1ـ اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .

2ـ ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .

تعبیر خواب مار سیاه

3ـ اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .

كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .

اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .

اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .

تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن
اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد .

تعبیر خواب مار سیاه

8ـ اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .

خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد .

10ـ اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند .

11ـ اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف مي گردد .

12ـ اگر خواب ببينيد مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .

13ـ اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .
تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن
14ـ ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند .

15ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازي مي كنند ، نشانة آن است كه نمي توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد .

مار در خواب دیدن

16ـ اگر زني خواب ببيند بچه اي ، مار پشت سر او مي گذارد و صداي فس فس مار را مي شنود ، نشانة آن است كه كساني او را متقاعد مي سازند كه ثروت خود را تسليم ديگران كند . بعداً پي خواهد برد كه به دام دسيسه دشمنان افتاده است .

18ـ اگر زني خواب ببيند ماري را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد .
تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن
محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت،دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند. جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگاني. سوم: سلامتي. چهارم: پادشاهي. پنجم: سپه سالاري. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار سیاه
4.5 (90%) 32 vote[s]

کامنت های تایید شده : 68 عدد

 • خوب

  • راسته???????

   • نه الان خوابیده

 • خوب بود

 • اون چیزی که من دیدم نداشت

 • اون چیزی که من دیدم نداشت

 • من سر ظهر خواب مار و ديدم و هر بار كه بهم حمله كرد نتونست نيشم بزنه فقط يه خراش كوچيك رو دستم انداخت بعدم نتونست منو نيش بزنه تعبيرش چيه؟

  • س

   • من مارسیاهی رادیدم که ازباس درحال بیرون امدنن بودبود کهکه ازگرازگردن ان گرفتم وبسیار فشاردادم

    • داغونی داداش

     • منم

  • خواب سر ظهر تعبیر ندارد

  • من هم دیدم سر چاشت که از پیشم با بچه هایش میگرزند

 • من ظهر خواب ديدم ولي مار نتونست منو نيش بزنه سفيدم بود منم ميگرفتمش مينداختمش بيرون باز ميومد

 • خواب دیدم سر صبح، ک یک مار بزرگ سیاه میخواد با نیرنگی خودشو ب من نزدیک کنه ولی من دور خونه میچرخیدم تا ب من نرسه،هر جا میرفتم اونم میومد دایلش را در خواب جویا شدم از مادرم ک سید است،گفت میخواهد با تو دوست شود.اما من نیرنگی را در چشمان مار میدیدم.در این حین از مار خلاصی یافتم و زن عموی من ک فوت کرده بودند زنده شده بودن بعد از چند سال زنده شده بودن و گفتند ک من نمرده بودم.
  تعبیرش چ میتواند باشد؟؟

 • من خواب مار سیاه دیدم ولی دلاورانه سرش رو از تنش جدا کردم کشتمش در خواب :-))

  • احسنت منم همینطور

 • خواب ديدم مارهايي هستند تو خونه كه يكيشونو ميكشم با تخته چوب سرشو له كردم واي چه خوابي بود خفن

 • سلام خواب دیدم پرنده ای ماری رو شکار میکنه از بالا پرداب میکنه بسوی زمین و یک مار که مرده مار دیگه ایی اون مار مرده رو میخوره

 • مار سیاه اول در حیاط بوده بعد داخل خانه دیدم مارسیاه رنگ کوچکی بور رفته رفته کمی بزرگ شد

 • سلام اون چیزی ک من خواب دیدم نداشت

  • اوه افتضاح بود تا سه روز چیز مشکی نمی پوشیدم خواب دیدم مار بهم حمله میکنه اما آزاری بهم نمیرسونه اونم تو بیابون خدا نصیب هیچکی نکنه

   • سلام من دیشب خواب مار سیاهی دیدم وقرار کردم تعبیر کنم

 • منم شب خواب دیدم یه مار کوچیک ی گوشه بود یهو تبدیل به یه مار بزرگ شد بهم حمله کرد با ترس ازخواب بیدار شدم

 • خواب دیدم یه مار سیاه جلوی من روی یه گونی سفید پلاستیکی هست
  از ترسم گونیه سفید رو یواشکی و سریع پیچوندن تا مار لای گونی موند و مار جیش کرد و یا آبی از گونی زد بیرون
  من گونی را بشتر پیچوندم تا مار نتوته بیاد بیرون و آسیبی بزنه،
  تعبیرش چیه
  ممنونم

 • خواب مارسیاه دیدم که لای گونی پیچوندمش تا در نره
  در حال پیچوندن مار جیش کرد، منم بیشتر لای گونی پیچوندمش،
  تعبیرش چیه ممنونم

 • من شب دیدم یه مار سیاه خونمونه و هر لحظه بزرگتر از نسبط به قبل میشه وایییی یعنی واقعا تعبیرش اینه؟؟؟؟؟

 • یک مارسیاه بزرگ که کشته شده بود ونیمه پایین بدنش درحال پوست انداختن بود که در خواب دیدم.

 • سلامذمن خواب دیدم ماری سیاه توی خونع هست ودنباله من و همسرم وبعد تنها دنباله من میاید اما گزندی به من نرساند ولی من ترس و هرسان بودم تعبیرش چیست

  • هارون

   • خدا بهت رحم کنه

 • سلامذمن خواب دیدم ماری سیاه توی خونع هست ودنباله من و همسرم وبعد تنها دنباله من میاید اما گزندی به من نرساند ولی من ترس و هرسان بودم تعبیرش چیست

 • من خواب دیدم یک مار سیاه در خانه بود دنبالم نکرد اما هر جای خانه میرفتم میامد و مرا نگاه میکرد

 • من خودم خواب مارو دیدم هنوز میترسم اینجا هم عکس مار گذاشته!

 • سلام
  من خواب مار سیاه و چاقی دیدم که تو خونمون حرکت میکرد و یجا متوقف شد زیر شکمش سرتاسر پر خون شد چندتا بچه مار ب دنیا آورد یکیشونو خورد
  خیلی ترسناک بود

  • سلام پدر من چندین بار یک خواب رو پشت سر هم میبینه و خواب اینه ک تو یه کوچه هست ک چنتا خونه هست و یه مار سیاه از زیر پاش رد میشه و میره تو خونه همسایه لطفا جواب بدین ممنون

 • سلام، صبح تو خواب ديدم كه يك مار سياه كوچك( طول حدود يك متر و قطر اندازه يك انگشت) از اطاق خزيد و رفت تو آشپزخونه بعد از اونجا دراومد و رفت تو حياط ، همه جمع شديم كه بكشيمش، خدابيامرز پدرم هم اونجا بود ميگفت اذيتتون كه نميكنه كاريش نداشته باشين ولي ما مصصم بوديم كه بكشيمش كه از خواب بيدار شدم .
  تعبيرش چي ميتونه باشه؟؟؟

 • صبح بعد از خواندن نماز صبح و قبل از بيدار شدن تو خواب ديدم كه يك مار سياه كوچك( طول حدود يك متر و قطر اندازه يك انگشت) از اطاق خزيد تو آشپزخونه و از اونجا هم رفت تو حياط ، ما هم ميخواستيم بكشيمش، خدابيامرز پدرمم هم اونجا بود ميگفت چرا ميكشيش به شما كه صدمه نميزنه، ولي من مصمم بودم كه بكشمش كه يه دفعه از خواب پريدم .
  تعبيرش چي ميتونه باشه؟؟؟؟

 • طاهره

  • سلام نزدیک صبحخواب دیدم با پدر مرحوم تو طویلهگوسفندان بودیم با مادرم یک مارکوچک ازدیدم من مصمم بودم بکشمش ولی پدرم گفت بزار برود

 • طاهره

 • منتوخواب دومار نازک بهم چسبیده بایک سر خود مارهم سیاه بو از لای موها باکندن موها بیرونش کشیدم

 • سلام من نزدیکای صبح خواب دیدم که توی حیاطمون چندین مار سیاه پشمی با بچهاشون هست که وقتی متوجه ما شدن و ما متوجه اونا رفتن یه سمت دیگه حیاط ….و یه سنگ و یه گربه بزرگ هم به مارها میخواستن حمله کنن

 • سلام من خواب دیدم یه مارسیاه نیشم زد داشتم میمیردم هیچ کسی نجاتم نمیداد

 • کلا مار سیاه دشمنه حالا بستگی به خوابی که دیدید خودتون میتونید. تعبیرش کنید اگر کشته شد شما پیروزید اگر نیش زد اون پیروزه اما از هر چیزی بگذریم اگه وحشت کردید فقط صدقه بدید چون هنوز خدایی هست که مواظب شماست

 • من خواب دیدم ی مار تو خونمونه.ک فقط بااذان زدن من بیرون میاد و ب شکل ادمم درمیاد پسر.فقط منم دوتاخواهر دیگ میدیدیمش.ب کسی اسیب نمیرسوند.فقط بهم میگفت بریم خیرات بدیم.مار سیاه گنده بود.تعبیرش چیه????

 • دیدن گاودرخواب

  • سلام من هیچ حرفی ندارم ??

 • سلام من خواب دیدم ما سیاه توی باغمون هست ولی تا میدیدمش میخواستم به بقیه بگم پنهان میشد و دوباره پیداشد تا پدرم گرفتش داد دست من و منم گرفتمش بعد پدرم نیششو در اورد و گذاشت تو ظرف و گفت تا ستاره ها غیب نشن تعبیرش چیه

 • من خواب ديدم در يك ساحل خيلي زيبا و بلند راه ميرم بعد به بچه جغد خاكستري خيلي زيبا دنبال من بود هر جا كه ميرفتم بعد كم كم تمام آب دريا و جايي كه راه ميرفتم پر شد از مار هاي باريك رنگي سياه قرمز ! تعبيرش چيه؟

 • من خواب ديدم در يك ساحل خيلي زيبا و بلند راه ميرم بعد به بچه جغد خاكستري خيلي زيبا دنبال من بود هر جا كه ميرفتم بعد كم كم تمام آب دريا و جايي كه راه ميرفتم پر شد از مار هاي باريك رنگي سياه قرمز ! تعبيرش چيه؟

 • سلام، من خواب يه بچه مار سياه با مامانش رو ديدم كه خيلى بزرگ بود، دخترم باهاشون بازى مى كرد، من مى ترسيدم مى گرفتم و پرتش مى كردم دوباره هى ميومد
  اومدم زنگ بزنم به آتش نشانى موبايلم شارژ نداشت.

 • سلام خواب دیدم توخونمون روزمین نشسته بودم خواستم بلندشم که یه مارنارنجی خیلی ککوچیک اتگار چسبیده بود ب پای مامانم بعد هرچقدر گفتم بندازینش بیرون کسی گوش نمیداد گذاشتنش تو اتاقم من هر وقت میدیدمش خط های سیاه درمیاوردو بزرگترمیشد تعبیرش چیه شب خواب دیدم

 • من چند مرتبه خواب مار سیاه میبینم که روبروی من هستش و به سمت میاد و میخواد بهم حمله کنه .و هر ‌چند مرتبه هم اون مار و در صحرا و جنگل و طبیعت میبینم .خیلی ذهنم درگیرش شده .و من کلا از مار وحشت دارم

 • من چند مرتبه خواب مار سیاه میبینم که روبروی من هستش و به سمت میاد و میخواد بهم حمله کنه .و هر ‌چند مرتبه هم اون مار و در صحرا و جنگل و طبیعت میبینم .خیلی ذهنم درگیرش شده .و من کلا از مار وحشت دارم

 • سلام من دیشب خواب مار سیاهی دیدم خیلی بزرگ و فرار کردم خیلی مترسم

  • سلام من خواب دیدم مارسیاهی را دردست میگرفتم دخترمیشد ولش میکردم مارسیاهی میشد فرارمیکرد دوباره میگرفتمش دخترمیشد اخرازم فرارکرد

 • سلام من دیشب مار سیاه بزرگی خواب دیدم و فرار کردم خیلی مترسم

 • سلام شب خواب دیدم کلی مار سیاه تو خونست هی بابام میگره میندازتشون بیرون هی باز میان تو خونه سیاه بودن بعد چسبونکیم بودن

 • من خواب دیدم مارسیاهی رادردست میگیرم دخترمیشود رهاش میکردم مارمیشود اون ازم فرارمیکرد ولی من اورادنبال میکردم وهردفه اورادردست میگرفتم دخترمیشد

 • من خاب دیدم تو شیشه ای اب بود و وقطی کمی از او اب را خوردم متوجه شدم مار مرده ای داخل شیشه اب است حالم خعلی بد شد وشب هایه قبل هم خابه مار میدیدم ولی به مدل هایه مختلف

  • صدقه بده

 • سلام من خواب دیدم یکی‌مار تو خونمو ن گذاشت مار سیاه ریز و کوتاه بعد مار تخم های زیادی گذاشت بعد تخم ها به مار کوچک سیاه تبدیل شد تی خونمون راه میرفت دوتا دور پسرم‌چرخید به من همه رو کشتم‌

 • خواب دیدم ماری از پشت به طرف برادرم حمله کرد بعد به دنبال مار رفتم و دنبالم کرد ان مار و فرار کردم

 • من دیشب خواب دیدم که یک مار تقریبامشکی به دنبال مادرم اروم اروم حرکت میکرد ومن داد میزدم مادرم سریع حرکت کنه که بهش نرسه تعبیرش چی میتونه باشه

 • سلام خواب دیدم در جای مثل کوه مار خیلی کوچک و سیاه هست، یک دفعه پرید روی گردنم ولی نیش نزد دوباره از من جد شد.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.