خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب دندان
3t21
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1396 - 18:44

تعبیر خواب دندان

کامل ترین مرجع “تعبیر خواب دندان” لق و کشیدن و افتادن

تعبیر خواب دندان لق,تعبیر خواب دندان لق شدن,تعبیر خواب دندان لق و شکسته,تعبیر خواب لقی دندان,تعبیر خواب لقی دندان,تعبیر خواب کشیدن دندان لق,تعبیر خواب کندن دندان لق,تعبیر خواب افتادن دندان لق,تعبیر خواب لق شدن دندان جلو,تعبیر خواب لق شدن دندان نیش,تعبیر خواب دندان درآوردن,تعبیر خواب دندان درآوردن بچه,تعبیر خواب دندان درآوردن,تعبیر خواب دندان درآوردن نوزاد,تعبیر خواب دندان درآوردن کودک,تعبیر خواب دندان درآوردن مرده,تعبیر خواب دندان درآوردن جنین,تعبیر خواب درآوردن دندان عقل,تعبیر خواب درآوردن دندان جدید,تعبیر خواب درآوردن دندان اضافه,تعبیر خواب دندان شکسته,تعبیر خواب دندان شکسته جلو,تعبیر خواب دندان شکسته شده,تعبیر خواب دندان شکسته,تعبیر خواب دندان نیمه شکسته,تعبیر خواب ابن سیرین دندان شکسته,تعبیر خواب دندان شکستن,تعبیر خواب دندان نیش شکسته,تعبیر خواب دندان های شکسته,تعبیر خواب دندان آسیاب شکسته,تعبیر خواب دندان کشیدن,تعبیر خواب دندان کشیدن ابن سیرین,تعبیر خواب کشیدن دندان جلویی,تعبیر خواب کشیدن دندان عقل,تعبیر خواب کشیدن دندان لق,تعبیر خواب کشیدن دندان نیش,تعبیر خواب دندان کشیدن,تعبیر خواب کشیدن دندان بالا,تعبیر خواب کشیدن دندان پوسیده,تعبیر خواب کشیدن دندان آسیاب,تعبیر خواب دندان مصنوعی,تعبیر خواب دندان مصنوعی گذاشتن,تعبیر خواب دندان مصنوعی,تعبیر خواب دندان مصنوعی مرده,تعبیر خواب افتادن دندان مصنوعی,تعبیر خواب شکستن دندان مصنوعی,تعبیر خواب داشتن دندان مصنوعی,تعبیر خواب افتادن دندان مصنوعی,تعبیر خواب شستن دندان مصنوعی,تعبیر خواب دیدن دندان مصنوعی,تعبیر خواب دندان جلو,تعبیر خواب دندان جلو,تعبیر خواب دندان جلو شکسته,تعبیر خواب دندان جلو بالا,تعبیر خواب دندان جلویی,تعبیر خواب دندان جلو پایین,تعبیر خواب کشیدن دندان جلویی,تعبیر خواب شکستن دندان جلو,تعبیر خواب کندن دندان جلو,تعبیر خواب افتادن دندان جلویی,تعبیر خواب دندان نیش,تعبیر خواب دندان نیش بالا,تعبیر خواب دندان نیش پایین,تعبیر خواب دندان نیش افتادن,تعبیر خواب دندان نیش شکسته,تعبیر خواب دندان نیش بزرگ,تعبیر خواب دندان نیش,تعبیر خواب شکستن دندان نیش,تعبیر خواب افتادن دندان نیش پایین,تعبیر خواب کشیدن دندان نیش,تعبیر خواب دندان عقل,تعبیر خواب دندان عقل درآوردن,تعبیر خواب دندان عقل درآمدن,تعبیر خواب دندان عقل پایین,تعبیر خواب کشیدن دندان عقل,تعبیر خواب افتادن دندان عقل,تعبیر خواب شکستن دندان عقل,تعبیر خواب افتادن دندان عقل,تعبیر خواب کندن دندان عقل,تعبیر خواب درآمدن دندان عقل,تعبیر خواب دندان پوسیده,تعبیر خواب دندان پوسیده کنده شده,تعبیر خواب دندان پوسیده,تعبیر خواب کندن دندان پوسیده,تعبیر خواب کشیدن دندان پوسیده,تعبیر خواب پوسیدن دندان,تعبیر خواب کنده شدن دندان پوسیده,تعبیر دندان پوسیده در خواب,تعبیر خواب دندانهای پوسیده,تعبیر خواب دیدن دندان پوسیده

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان

اگر در خواب دندان دیده اید و دنبال تعبیر آن هستید توصیه می کنم این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید


دندان را افراد خانواده می دانند. خواب گذاران سنتی دندان های بالا را به مردان خانواده تعبیر می کنند و دندان های پایین را زنان. البته در تعبیر خواب نوین این چنین تعبیری را درست نمی دانند. استحکام دندان ها نشانگر اعتبار و ارزش  استحکامی است که افراد نزد ما دارند. از آنجا که فرزندان زیبایی زندگی هستند دندان های جلو هم در زیبایی صورت بسیار موثر هستند، این دندان ها را به فرزندان تعبیر می کنند. اگر در خواب ببینید دندانتان افتاده و در دست شما یا روی زمین است دو تعبیر دارد: اگر دندان با خاک کثیف شده باشد اما در خاک مدفون نشده باشد شخصی از نزدیکان شما به بیماری مبتلا می شود یا آسیب جدی به او وارد می شود و اما اگر دندان در خاک مدفون باشد، آن شخص می میرد. اگر شخصی در خواب ببیند دندان او خراب شده و درد می کند گرفتار خصومت و دشمنی می شود. اگر فقط درد دندان بود آن را قرض و بدهی می دانند. دیدن دندان های سفید براق، نشانگر اتفاقی خوب در خانواده شماست و به نوعی زندگی شما رونق می گیرد. اگر دندانها کثیف باشند غمی به شخص میرسد که احتمالاً جنبه خانوادگی دارد.کشیدن دندان کرسی به دست خود یا پزشک  به معنی جدایی از همسر است و برای زن و مرد تعبیر یکسان دارد.

  تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان لق

تعبیر خواب دندان از دید امام جعفر صادق

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.

تعبیر خواب افتادن دندان دلیل بر تحول یا شروع دوره تحول است چرا که همه ما در شروع تحول احساس وحشت داریم و بعد از دیدن افتادن دندان در خواب نیز احساس وحشت می کنیم
تعبیر خواب دیدن افتادن دندان جلو به شرطی که خاکی نشود صاحب فرزند شدن است و یا صاحب خواهر و برادر می شود و اگر ببیند دندان جلو در خواب افتاد و خاکی و یا گم شد یکی از این افراد می میرد یا از او دور می شود
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان درآوردن نوزاد

اگر در خواب ببیند که بعضی از دندان های او شکست و یا ضایع شد تعبیر خواب این است که  به یکی از افراد خانواده او بلا و مصیبتی خواهد رسید . اگر دید که دندان جلویی او آسیب دید و یا ضربه ای خورد ، با افراد خانواده دشمنی پیدا می کند
اگر در خواب ببیند که یکی از دندان های جلوی او کنده شد تعبیر خواب این است که به یکی از این افراد حرف زشتی می زند و از او جدا و دور می شود
اگر در خواب ببیند که دندان های جلوی او اضافه شده و یا خوب و پاکیزه شدند به یکی از اعضای خانواده خیر و شادی می رسد
اگر در خواب ببیند که کنار دندان های جلویی او دندانی درآمده چنانچه در ردیف بالا باشد صاحب پسر یا برادری می شود و اگر در ردیف دندان های پایین باشد صاحب دختری می گردد
  تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان شکسته

نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان پوسیده

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان افتادن

حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین  و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب دندان کشیدن

ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد.

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن

تعبیر خواب افتادن دندان جلو

اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.

تعبیر خواب دندان , دندان در خواب دیدن

تاکنون 243 نظر ثبت شده است.

 1. مطالب جامع و خوبی بود .اما من یه کم نگران تعبیر خوابم شدم.

  • سلام خیلی تعبیر جامع و کاملی بود. من خواب دیدم سر هر کدام از دندانهایم یک عمامه است و با دوستانم در باغ زیبایی قدم میزدیم یکباره که همه مشتهایمان را بلند کردیم همه دندانهایمان ریخت. آیا این به معنی ساقط شدن این رژیم و برقراری آزادی و دمکراسی در میهن ماست؟ لطفا همه کسانی که تجربه این خواب را دارند به من بگویند که کی این محقق میشود؟

   • مگه تو خواب ببینی بدبخت
    همسو شو حالشو ببر

   • خاک تو سرت

   • بدبخت خانوادت میمیرن دندان حکم خانوادرو نه حکومت ب کوریه چشم تو و امسال تو این حکومت تا ظهور اقا امام زمان پا برجاست

   • این یعنی اینکه اگه همین رژیم نبود داعش اول خواهر ومادر و زن و بچتو ازت گرفته بود بعد هم خودتو به طرز فجیعی کشته بود تاکید میکنم اول آدمهای نمک نشناسی مثل تو رو.

    • اللن یعنی امریکا و انگلیس که مسلمان نیست دولت و حکومتشون داعش همشونو کشته دیگه!! ایشالا که هرچه زودتر سرنگون شه این رژیم چون نه اسلامیه نه ایرانی. فقط در ظاهر

   • همچنان که شتری مثل تو در خواب ببیند …به نظرم تو و طرفدارانت پنبه ای بیش نیستی که از مزخرفات میگویی…شما و متصدیان این سایت هم این آرزو رو به گور خواهی برد.
    میدونم که نظر من رو نخواهی گذاشت ولی همین که شنیدین برای من کفایت میکنه ، تا شما باشی از این حرفهای مزخرف و کامنتهای بی شعورهایی مثل این آقا را نذارید…خخخخ

   • آدم احمق . این به معنای نابودی امثال خودته. معلومه از نوکر کلفتهای اون شاه ملعون فاسق هستی که حالا نونت آجر شده. دلتو الکی خوش نکن خوابتم مث خودت چپه

    • من کاری به دعوای شماندارم.معلومه ک اگه سربازای این مملکت نبودن هممون بدبخت بودیم.شکی هم توش نیست.ولی شماچراهمچی روبه شاه بیچاره نصبت میدید. شاه هم در زمان خودش کم خدمت نکرد به ایران

   • خواب شما به این معنی است که حرف زیادی میزنی ویک عمامه به سر بامشت چنان به دهنت میزند که تمام دندانهایت میریزد والله اعلم

   • الهی آمین

   • خاک توسرت
    داعش میات تمام فک وفامیلات میگایه چون همه دندونات ریختن خخخخخ

   • تعبیر شما اینه ک باید صدبار از تصمیم کبری بنویسید
    و سپس تمام برگه ها را خورده و پسماند آنهارا درون اشخاص و دشمنان این نظام ریخته تادیگه از این حرفها نزنی

   • ن اقای عزیزاین یعنی اینکه توودوستات کاراتون زشت وبی دوامه ثانیادندون یعنی خانواده اگه همه دندونات افتادن که هیچ یعنی کل ایل وتبارت??

   • سلام،ای شالا که تفسیر خوابتون همین باشه و زودتر اتفاق بیفته،
    والا ما جوونا به امید همین روز زنده ایم

   • بی انصاف مفلک بدبخت
    اخه نمک نشناس ها دارین تو این مملکت زندگی میکنین تو خاکش قدم میزنین آب وغذا و برق این کشورو استفاده میکنین اونوقت آرزوی نابودی هم میکنین؟بیچاره همون آمریکایی که اینقد بش مینازی تورو …..حساب نمیکنه
    اگه عرضه دارین پاشین برین همون کشورهایی که ادعای مدافع بودن حقوق بشر دارن ببینین چقد بهتون احترام میزارن نیاین اینجا چرت و پرت کامنت بزارین…

    • سال خروس سال جنگ و دعوا بین سیاستمداران پیش میاد.چرا به هم می تازید اگه جواب درست و حسابی دارید جواب بدین اگه نه خیلی زشته که بخواین از بدی یا خوبی شاه یا رهبر بگین هر حکومتی بدون شک بدیها و خوبیهایی داره
     اگه حکومتی کاملا عالی باشه مطمنا پیشوای عالی کامل داره

  • نگران نباش

  • سلام خواب دیدم همه دندونای جلوم یهو ریختن بدون خونریزی دندون اول اسیایی سمت راست هم افتاد البته خراب بود تو خواب ناراحت شدم مامانم دلداریم میداد میگفت دندونات در میاد اخه من فقط بیست سالمه مگه میشه بیست سالگی دندون در بیاری

  • من خواب دیدم بچه شش ماهه ام 8 تا دندون در آورده 4 تا بالا 4 تا پایین تعبیرش چیه؟؟

 2. بعد از ۱ هفته دیدن خواب عروسی و حالام خواب افتادن دندان های کناری وتعبیرشون عصبی شدم و میترسم
  همسرم چند بار بابیل چپ کرد و چند بارم نزدیک بود با ماشین چپ کنیم ولی ب خیر گذشت
  امیدوارم تعبیرش درست نباشه
  خدایا خودت توکل ب تو
  در هر صورت مطالب جامع و خوب بود

 3. اگر خوابی دیدید و احتمال دادید که تعبیر آن بد می شود و بلا و مصیبتی در پیش است، صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید تا به خواست خدا بلا دور شود (از قضا و قدر خدا فقط به خود خدا می توان پناه ببرید).

 4. با سلام . اگر دندان لق شود بعد بیفتد آن هم دندان نیش تعبیر چیست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر

 5. سلام. من خواب دیدم ک دارم تو آینه نگاه میکنم و میبینم ک سه تا دندون بالایی قسمت جلوم نیستن.وهمینطور ک ناراحت بودم و داشتم به جای خالی دندونام نگاه میکردم احساس میکردم ک دندونم دوباره میخواد نوک بزنه. لطفا اگه ممکنه خواب منو تعبیر کنید.

 6. سلام من در خواب دیدم دندان زیرین ۴ امین دندان اگه از جلو بشماریم به سمت چپ بدن.از وسط کنده شد وفقط از بغل لثه ان را نگه داشته بود وداخلش پین بود که پینش خارج شد.ودهانم پر از خون غلیظ شد که چندین بار در خواب خون را از دهانم خارج کردم.لطفا تعبیرش را بگوییم ممنون میشم

 7. ببخشید من دو تا خواب یه خواب دیگه هم دیدم که اگه امکان داره تعبیرش را بفرمایید خیلی میترسم.چون خوابهای من تعبیری هست.دیدم یک نفر به من شلوار خیلی سفید از جنس پنبه وبافتنی بود به من داد و دیدم خود ان شخص هم عین ان را پوشیده.وداریم در خیابان میگردیم لطفا تعبیرش را برام بگید و از نگرانی بیرونم کنید البته صدقه دادم

 8. کلا دیدن خون در خواب؛باطل کننده خواب است تا جایی که من اطلاع دارم☺

 9. ببخشید من دو تا خواب یه خواب دیگه هم دیدم که اگه امکان داره تعبیرش را بفرمایید خیلی میترسم.چون خوابهای من تعبیری هست.دیدم یک نفر به من شلوار خیلی سفید از جنس پنبه وبافتنی بود به من داد و دیدم خود ان شخص هم عین ان را پوشیده.وداریم در خیابان میگردیم لطفا تعبیرش را برام بگید و از نگرانی بیرونم کنید البته صدقه دادم

 10. تعبیر ریزش تمام دندان ها همراه خون به غیر از دو یا سه تا چیست 😀
  احتمالا که نشانه پیری نیست :::P
  هیهات منا الذله

 11. از هیچ خوابی نترسید
  چون امام صادق ع فرمودند خواب انسان مومن بین زمین واسمون میمونه وهرجور تعبیرکنید همونجورپایین میاد
  این از لطف خداست,خوابهاتون رو زیباتعبیرکنید وباصدقه دعا زیباترش کنیدکه خدا بسیارمهربانه

 12. با سلام در شب قدر امسال خواب دیدم در حیاط خانه خواستگارم خانواده من بودند و بابای خواستگارم که دو سال قبل مرده در ایوان ایستاده بود و برادر کوچک من که با برادر کوچک خواستگارم اشنا بود .بابای خواستگارم گفت که شما پسر بزرگم را گول زده اید (خواستگار من ) و حالا میخواهید این پسرم را هم گول بزنید بعد به همه فامیل ما گفت
  مشروب میخورید ولی برادر بزرگم گفت که اقایان فقط میخورند بعد این اقای مرده یک ماهی تابه کوچک که دو تا تخم مرغ نیمرو کرده در ان بود داد به من .
  خواهش میکنم تعبیر ان را سریع به من بگویید با تشکر

 13. وست عزیز سلام
  این طور که معمول است و رایج بین مردم ، خواب بد را فقط باید نزد عالم متدین و خیرخواه تعریف کنید تا تعبیر کند، نه در ملأ عام. ضمنا کسانی که خوابی را می شنوند باید ا زخدا بخواهند که تعبیر به خیر کند.
  البته ان شاء الله خواب شما از آن خواب هایی باشد که در اثر مشغله فکری به وجود آمده و تعبیر آن خیر باشد. ضمن آنکه خود خواب دندان حالت های مختلفی دارد:
  مثلا کنده شده باشد یا کسی بکند، خونریزی داشته باشد یا نه، …
  ضمنا صدقه را هم فراموش نکن.

 14. ا سلام و خسته نباشید
  ما در حیاط خانه بود یم و از لحاظ زمانی روز بود و پدر خواستگارم که مرده است یک مرد میانسال بود و حرفها روشن و واضح بود و خودم سوم شخص بودم و اشیایی هم وجود نداشت
  فقط یک ماهی تابه بور که دست پدر خواستگارم بود و دوتا تخم مرغ نیمرو شده که در ان بود به به من داد و ماهی تایه حقیقی بود

  با تشکر

  • سلام من درخواب دیدم که یکى از دندان پشروم لق شود وآن را کندم وآن رابه دست مادرم دادم وبه جایش یکى دیگی برامده تعبیره چی استه
   مادر

 15. ببخشید یه سوال داشتم: اگر در خواب چیزهایی را ببینیم که متعلق به زمانه حاضر باشند ایا تعبیری دارند؟
  مثلا من تو خواب جنگ هواپیماها را میبینم. ایا تعبیری داره؟ یا فقط یه رویای ساده است؟

 16. قابل توجه شما دوست عزیز و سایر دوستان که همان طور که قبلا گفتم خواب حالتهای مختلفی دارد و فقط خوابهای صادقه حامل پیام قابلیت تعبیر دارند .در واقع اگر شخصی به چیزی فکر کند و با فکر ان به خواب برود علی الخصوص که ان فکر از علاقه مندی های وی بوده باشد تقریبا همان رویای ساده بوده و در واقع بازتاب انتظارات و وقایعی که در بیداری برای وی اتفاق افتاده و یا ارزوی اتفاق افتادن ان را داشته می باشد .به طور مثال اگر قرار باشد در روز بعد اتفاقی مثلا خرید اتومبیل بیفتد ممکن ایت از شدت هیجان خرید اتومبیل شب هنگام خواب مرتب در حال دیدن خرید اتومبیل حال یا همان اتومبیل مورد نظر و یا حتی اتومبیل دیگر باشید .یا نوع دیگر که ممکن است زمانی که انسان با فکر اشفته و استرس و یا … بخوابد خوابهایی به قول معروف بی سر وته و حتی زجراور که به اصطلاح کابوس گفته می شود ببیند.و ضمن اینکه وقوع خواب و رویای صادقه در ساعاتی خاص از زمان خواب و در زمانهای ویژه که ضرورت دارد و ما هم از زمان ان بی خبریم اتفاق بیفتد و در واقع بیشتر خوابهای ما همان رویای ساده است .حال شما دوست گرامی خودتان شرایطی که خواب مورد نظر را دیده اید را بسنجید و ببینید که شامل کدام دسته می باشد . 🙂

 17. ابراهیم کرمانی گوید:

  دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.

 18. با سلام خسته نباشید من یه خواب دیدم اگه لطف کنید تعبیر کنید
  من در ماهه رمضان خواب دیدم داخل حیات خانه من نماز میخوانم وقتى از sejde بلند شدم دیدم jamieat زیادى آنجا نمازه jamat میخوانند ، تعبیرِ خوابه من چیست؟ با تشکر

 19. حضرت دانیال گوید:

  دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

 20. چند شب پیش خواب دیدم یکی از دندان هام خیلی لق شده و از بس لق بود فوتش میکردی تکون میخورد. ولی نمی افتاد.
  تعبیرشو نمیدونم چیه و لی شنیدم تعبیر جالبی نداره اگه تعبیرشو بگید ممنون میشم.
  راستی ولی یادم نمیاد از فک بالاییم بود یا پایینی چپ بود یا راست

 21. حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.

  اول: اهل بیت خانواده و بستگان.

  دوم: مال.

  سوم: منفعت.

  چهارم: غم و اندوه.

  پنجم: مصرف (گزند و زیان).

  ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

  علامه مجلسی ( ره) گوید:

  سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری

 22. سلام من خواب دیدم دندان عقلم از وسط دو نصف شده البته از بغل و گرفتم دستم و هیچ خونی هم نیامده لطفا تعبیر خواب من و بگید ممنون میشم یه دنیا.من صدقه هم دادم

 23. ظاهرا دو هفته ای می شه که خوابی تعبیر نشده اما من هم می نویسم شاید دوستان گرامی سر زدند و این را هم تعبیر کردند.
  بنده دو شب پیش خواب دیدم که در باغی یا بهتر بگویک دلانی هستم که پوشیده از شاخه های پر از انگور سبز و تازه است. آنقدر انگورها پرحجم بود که خود شاخه ها دیده نمی شد. من هم خودم انگور سبزی که البته برخی دانه های آن کوچک بود در دست داشتم و از آن می خوردم. با خود فکر می کردم آن انگورها مال من نیست و من نباید از آنها بخورم (البته در بیداری هم من هیچوقت از باغ و درخت مردم چیزی نمی خورم، شاید راضی نباشند).
  به هر حال مقداری که رفتم به فردی رسیدم که بلوط های بسیار درشتی (بزرگتر و شاید دو برابر نارگیل) داشت. به من یک کوچک آن را داد و گفت این را می خواهی.
  آخرین چیزی که یاد هست این بود که مقداری پول اسکناس در دست داشتم (نمی دانم می خواستم پول بلوط را بپردازم یا خیر) که تعدادی از آنها خارجی (احتمالا عربی و یکی را یادم هست عمانی) بود.
  ممنون

 24. تعبیر خواب خلال دندان

  1ـ مشاهده خلال دندان در خواب ، نشانه آن است که اگر در آینده توجه خود را معطوف به کینه و کدورتها بکنید ، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت .

  2ـ اگر خواب ببینید برای تمیز کردن دندانهایتان از خلال دندان استفاده می کنید، نشانه آن است که در آسیب رساندن به زندگی یکی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید کرد .

 25. در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما …
  تعبیر خواب دندان
  نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

 26. محمد بن سیرین گوید:

  اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

 27. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

 28. آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانه آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .

  ۲ـ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را می کشد ، نشانه آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد .

  ۳ـ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را پر می کند ، نشانه آن است که پس از نگرانی بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد .

  ۴ـ مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانه آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد

  ۵ـ اگر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود را پر کرده اید ، نشانه آن است که با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید .

  ۶ـ اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم کرده اید ، نشانه آن است که مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .

  ۷ـ اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .

  ۸ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند .

  ۹ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است ، نشانه آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

  ۱۰ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می کنید ، نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد .

  ۱۱ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .

  ۱۲ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید

  اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد . و اگر خواب ببینید که سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .

  ۱۳ـ اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد

  ۱۴ـ اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می کشید ، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .

  ۱۵ـ اگر خواب ببینید جرم دندانهایتان پاک می شود ، نشانه آن است که موقتأ به بیماری دچار خواهید شد . وظایفی که به عهده شما گذاشته شده است عاقلانه به پایان خواهید رساند .

  ۱۶ـ اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانه آن است که در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید .

  ۱۷ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهای خود را می کشید و آن دندان را گم می کنید ، نشانه آن است که به کاری رو می آورید که چندان دلپذیر و سودآور نیست .

  ۱۸ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می کند ، نشانه آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد .

 29. خواب دیدم که پای راستم فلج شده و اصلاً قادر به راه رفتن برروی آن را ندارم.تعبیر این خواب چیست؟

 30. جابر مغربی گوید:

  اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

 31. با سلام،
  تا به حال بنده رادر خواب دیده که دندان گذاشتم تعبیر آن را بگویید.

 32. با سلام
  در خواب دیدم تمتم دندان هایم در دهانم نیست و نمی دانم چه شده که فقط لثه هایم را در دهانم می بینم تعبیر آن چیست

 33. بار چندمه خواب میبینم همه ی دندونام یکی یکی میوفتن و یا اونقد لق هستن که با حرف زدن بیوفتن. دیشب هم چندتا شونو که لق بودن و خیلی اذیتم میکردن کشیدم. تو اینه که نگا کردم هیچ دندونی نداشتم. تعبیرش نبود تو سایت

 34. سلام; در خواب دیدم که داییم که فوت شده دندان جلویش افتاد بعد دندانش را به من داد و من احساس کردم که دندان خودم افتاده تعبیرش چیه؟

  • شما دوره جدید را شروع می کنید که خوب است.اگر شما دندان را به دایی مرحومتان میدادید بد بود

 35. سلام خواب دیدم خونه دوستم مهمونی بودم . و یعدفعه مادربزرگش اومد دست کرد تو دهنم و دندونهایی کنار سمت راستمو کند من ناراحت شدم ازش بعد دستمو گرفتم جلوی دهنم دندونها چند تا کنده شده رو ریختم تو دستم خیلی هم سفید و براق بود جوری ک تعجب کردم چقد سفیده و بعد میگفتم حالا چطوری دهنمو باز کنم چند تا از دهنم دندون نداره …چی هست قضیه حالا ؟ بعد جور از خواب پاشدم هی ب دندونام دست زدم ببینم سر جاشهد

 36. سلام من دیشب خواب دیدم یه پسر بچه ای داره گریه میکنه به خاطر دندون درد (دندون نیش پایین سمت چپش)میرم پیشش که مادرشم پیشش بوده آرومش میکنم بعد بهش میگم ببین دندون منم لقه(دندون نیش پایین سمت راست) ولی دندونم سالمه اما لقه .تو خواب هم نکندمش
  این تعبیریش چیه؟

 37. خواب دیدم ک یکی از دندونا بالایم لق شده بود افتاد بعدشم خون اومد خیلی میترسم تعبیرش چیه؟

 38. خواب دییدم که ۵ از دندونام افتاده البته این خواب را سه بار دیدم دندونام با فشار لثه ام میفتند خیلی می ترسم به نظر شما تعبیر چیه

 39. سلام من خواب دیدم دندان پایین جلو پاین سمت راست خیلى درد میگره و دوباره جاش یه دندان دیگر در میاید… که قبلیه کج میشه ولى نمیوفته،.. نتونستم تعبیرشو در بیارم میشه بگین،،، ممنون

 40. سلام دندون وسطی من کشیدم دست است کرم خورده باخون الوده است تعبیرچیه ؟

 41. سلام دندون وسطی من کشیدم دست است کرم خورده باخون الوده است تعبیرچیه ؟

 42. سلام من هرچندشب یکبارتوی خواب میبینم که دندونای کرسیم ازبالا رو دارم بادندونای کرسیم ازپایین میکنم و دردشون رو هم حس میکنم وبعدچنددقیقه ک احساس میکنم کاملا واقعیه دندونام ازریشه کنده میشن و دردشون رو حس میکنم,وبعدم چندتایی میریزن توی دستم و خون زیادی ازدهنم فوران میکنه
  باتکرار این خواب نگرانیم بیشتر میشه ممنون میشم تعبیرش رو بدونم

 43. با سلام من المان زندگی میکنم فرزندی تو ایران دارم که ندیدمش هشت ماهست و هنوز دندون نداره قرار شنبه بیاد اینجا ولی دیشب خواب دیدم اومده و دندونای سفید و خیلی براقی داره میتونم تعبیرش رو بپرسم لطفا

 44. سلام خسته نباشیداگردرخواب ببینیم اکثردندانهالق شده وتعدادی رو دست بریزد ویکی را قورت داده باشیم چه تعبیری دارد البته اکثردندانها هم ازفک بالا وپایین وبیشتر از فک بالا ممنون میشم ج بدین.

 45. سلام .ازقدیم گفتن خواب دندان بده اگر خون نیاد ولی اگر خون بیاد باطل میشه .هر موقعی خوابی دیدی اگر فکر میکنی بده صبح هر موقعی که از خواب بیدار شدی برو جلوی شیر اب وبرای اب خوابتو تعریف کن

 46. سلام من بیشتر مواقع خواب افتادن دندانم را میبینم و حتما بلایی به سرم میاد. اینبار خواب دیدم دندان پیشین فک پایینم افتاده خیلی نگرانم. لطفا تعبیرشو بگین ممنون

 47. خواب دیدم یکی از دندان جلوی من لق شده ,, تا مرز کندن هم میرسه باا درد ,, بعد خون هم میاد ,, ولی برش میگرده سر جاش ,,

 48. سلام
  میشه کمکم کنید بدونم تعبیر خوابم چیه؟
  خواب دیدم یک نفر کنارم هست و داره دندانشو بخاطر درد دندان میکشه ومنم کنارش ایستادم ناخوداگاه دستمو کردم داخل دهانم و یکدندان خود را کشیدم دندانم خیلی برق میزد بسیار شفاف بود وباخودم گفتم من ک دندانم درد نمیکرد چرا دندانم کنده شد؟؟

 49. سلام من خواب دیدم دوتا دندون بالاییم از وسط نصف میشه میشه تعبیرشو بگید

 50. بنده خواب دیدم که یکی از دندان های سمت راست بالا خراب شده و من رفتم دکتر. دکتر دندان را با دست کشید و دندان شکست مقداری از ریشه دندان باقی ماند و بقیه به صورت شکسته کف دستم بود
  ممنون میشم جواب بدید

 51. سلام من تو خواب دیدم که دندون نیش من لق شده بود و مادرم آن را با دستمال کند و به دست خودم داد لطفا تعبیرش بگید

 52. سلام من خواب دیدم دندانهای بالای من آدامس چسبیده و با زحمت زیاد درش آوردم تعبیرش چیه؟

 53. سلام من خواب دیدم ی بچه تو آغوشمه ولی سرشو انقد به دندونم فشار میده ک دندونم خورد میشه و میفته تو دستم,اولش دستم بود اما نمیدونم یا گم شد یا پیداش کردم ,اونم دندون بالای طرف چپ, از آخر یا دومی بود یا سومی.البته مدتیه ک این دندونم خیلی درد میکنه اما اینکه بگم به فکرش خوابیدم نه ,من خیلی نگرانم توروخداقسم جوابوبدین خواهش میکنم

 54. سلام من خواب دیدم دندون جعبه ایمو شکسته است را بدون هیچ خون و دردی ان رو میکنم لطف تعبیر این خواب منم بگید ممنون میشم

 55. سلام
  خواب دیدم دندونم ک شکسته است رو بدون هیچ درد و خونی اونرو کندم و تو دوتا دستام نگه داشتم خواهشا تعبیر این خوابمو بگید از نگرانی دربیام مرسی….

 56. سلام مدتی همسرم ازخانه رفته خیلی دنبالش گشتم درتوراه بازگشت بعدازنمازصبح کناری ایستادم خوابیدم خواب دیدم همسرم دردندان پزشکی دندانهاش سفیدمرتب شده بودن حتی دندان خرابش درست شده بود ولی دنددان ردیف جلواز پایین یک دندان نداشت ولی درلثه سفیدبودنمیدانم شکسته بود یامیخاست دربیاد ممنون میشم تعبیربگید

 57. با سلام وخسته نباشید،من خواب دیدم که در باغ بسیار زیبایى با خانواده همسرم و بعضى از فامیلا هستم آنها در نقطه اى دیگر از باغ نشسته بودند و من وارد خانه هاى باغ شدم وارد اتاقى که در آن همسرم وزنداییم ودختر داییم (که داییم مدتى است فوت شده) وداماد خانواده همسرم آنجا هستند،البته داییم من هم داماد ایشان بودند،بعد من وارد شدم داییم را دیدم روبروش نشستم فقط من میتوانستم او را ببینم کسى دیگرى او را نمیدید که من بفض کردم داشتم گریه میکردم چون با دیدن داییم خیلى دلتنگش بود دیدم داییم دندان پایین سمت چپش را با دست گرفته دندان آسیاب بود و رو بِه من میگوید دردش میکند من همینجور به او نگاه میکنم وگریه میکنم ناگهان دامادمون متوجه شد چند ضربه زد روى زانوم گفت خوبه موهاش کوتاه کرده حالش خوبه انگار منظورش با داییم بود که من از خواب پریدم لطفا تعبیرش رو بگویید ممنونم.

 58. سلام من خواب دیدم پسرم که هشت ماهشه دندون دراورده میشه یکی تعبیرشو بگه اخه یکی گفت قراره باز حامله بشم

 59. سلام من خواب دیدم پسرم که هشت ماهشه دندون دراورده میشه یکی تعبیرشو بگه اخه یکی گفت قراره باز حامله بشم

 60. خواب دیدم در حال کشیدن دندان جلویی هستم و لق شد ولی در نیاوردم

  • درخواب دیدم دندانهای مصنوییم خیلی کثیف شده اندواعتراض کردم به دکترم شماگفتی بهترین جنس رابرام درست کردی پس چراکثیف وسیاه شدن لطفا خوابم راتعبیرکنید

 61. خواب دیدم دندانهای مصنوعیم خیلی کثیف وسیاه شدن تصمیم گرفتم برم پیش دکترم واعتراض کنم که شماگفتی بهترین جنس رابرام درست کردی پس چرابه این روز درومدن لطفا خوابم راتعبیرکنید

 62. خواب دیدم دندان های بالا و پایین کامل توسط مادرم درآورده شده وکنده شد جای بعضی از دندان ها خون میامد و وقتی لبخند زدم دندان های جلوی دهنم سرجاش بودن من جواب خوبی از تعبیر خواب نگرفتم میشه راهنمایی کنید ممنون میشم

 63. سلام تو خواب بودم ساعت ۱۱صبح و ساعت ۱ظهربادیدن خواب بیدارشدم تقریبا دو ساعت…خواب دیدم دهانم خون شده واون خون از دندان بالا امد ورفتم با اب شستم ولی وقتی دهانم روپر اب کردم اب یه مایع بدی بود اب رو تف کردم

 64. سلام.من این خواب و چندین بار دیدم.خواب دیدم تمام فک بالا و پایینم به حده مرگ درد میکنه واحساس میکنم داره منفجرمیشه.هی این درد میگیره و ول میکنه.اونموقعی که میگیره از شدت درد فکم صدایه خورد شدن میده و لَثم پاره میشه.دوتا دندون عقل بالام اون ته با پارگی و درد لثم بیرون میاد.اگر میشه تعبیرش رو بگید

 65. سلام من خواب دندون نیش پایینم بدونه هیچ دردی افتاد و در دستم بوده تعبیره دقیق این خواب چیه

 66. ﺳﻼﻡ ﺩﻳﺸﺐ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺟﻠﻮﻳﻴﻢ ﻳﻪ ﻗﺴﻤﺘﺶ ﻣﻴﺸﻜﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻒ ﺩﺳﺘﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺶ و ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﻴﺪﻡ, ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ اﺯ اﻳﻦ ﺧﻮاﺏ ﺑﺎ ﺩاﺩاﺷﻢ ﺩﻋﻮاﻡ. ﺷﺪ. اﻳﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺑﻄ ﺩاﺭﻥ?

 67. سلام من خواب دیدم ک سق دهنم پر از دندان شده تعبیرش چیه

 68. سلام اگر در خواب ببینیم با کسی که دشمن بودیم دوست شدیم و در خواب میبینیم که دندان هایش سفید و درست شده تعبیر ان چیست؟؟

 69. سلام اگر در خواب ببینیم با کسی که دشمن بودیم دوست شدیم و ببینیم که دندان هایش درست و سفید شده تعبیرش چیست؟

 70. وقت بخیر
  من واب دیدم همه دندانهای بالا ام افتاده است و انها را در دست خود نگه داشتم .
  ن خونی امد و ن کثیف شدن فقط گریه میکردم

 71. وقت بخیر
  من خواب دیدم همه دندانهای بالا ام افتاده است و انها را در دست خود نگه داشتم .
  ن خونی امد و ن کثیف شدن فقط گریه میکردم
  تعبیر چیست؟

 72. دستتون درد نکنه خیلی کامل بود.
  من در خواب دیدم
  که دندان ردیف بالام
  سمت راست از آخر چهارمی در میاد.
  میشورمش و میزنمش سر جاش
  و سری آخر ک از خواب بلند شدم همه دندونام سالم توی آینه نگاه میکردم دندونامم خیلی سفید و براق شده بودن

 73. سلام.من خواب دیدم دندان شوهرم بالا وسط خورد به پنجره و شکست و خون اومد بعدش که داشت راه میرفت من حولش دادم با سر خورد زمین پشت سرش خورد به سرامیک کلی خون اومد و تقریبا داشت جون مییداد. چند لحظه از جون دادنش گذشت که یهو چشماشو باز کرد و یه حالت ترسناکی با خنده به من نگاه کرد..خیلی خواب وحشتناکی بود اگه میشه تعبیرشو برا م بفرستید.

 74. این تعبیر ها هیچ دلیل علمی نداره – افتادن دندون برای هر کسی یه کابوسه و این ترس از بچگی توی ضمیر ناخوداگاه شما هست پس وقتی شما توی خواب عمیق فرو میرید ممکنه ضمیر ناخوداگاه شما و تخیل شما تصویری از ترس شما که معمولا در همه انسان ها یکی هست که همون افتادن دندانه رو به شما نشون بده – خوب اگر کسی بیاد به شما بگه ممکنه یکی از عزیزانتون رو از دست بدید خوب در اینجا شما گوش به زنگ خبر مرگ کسی می شینید خوب معمولا مرگ و میر چیزی هست که برای همه تو هر فامیلی اتفاق میافته و همیشه بوده و هست پس حالا اگر شما خبر مرگی از الان تا یکی دوماه دیگه شنیدید میگید من خوابشو دیده بودم – یا اکر بهتون بگن شخصی با شما خصومت پیدا می کنه و اینکه شما با شخصی اتفاقی مدتی بعد مشکلی پیدا کردید میگید من خوابشو دیده بودم – پس ربط دادن اتفاقات روزمرگی به خواب کار خیلی آسونی هست – اما در عصر نوین باید هیچ چیزی رو بدون مدرک علمی باور نکنید
  تعبیر خواب علمی ناشناخته است و هنوز چیزی اثبات نشده که نشون بده مغز شما می تونه آینده رو پیشگویی کنه و این تعبیرها دلیل علمی درستی ندارند و فقط یه جور بازی روانشناسی هست

  • ثنا استم
   خوتب دیدم دندان بالایی پیشرویم ) دو دندان وسط نیست پهلوی دو دندان وسط ( بدون درد در کف دستم است اما دندان صفا و جلا دارد ودر کنجش نگینه کوچک الماس است جلایش تا دور ها روشنی میندازد
   خود را در آینه میبینم با خود میگم ببین جایش خالی شده مقبول معلوم نمیشود برای مادرم میگم دندانم افتاده در کف دستم است اما بسیار پاک وجلا دار بدون درد

 75. سلام دوبار هست که خواب میبینم دندون جلویی از راست لق شده یک بار اول دندان افتاد توی دستم و بار دوم لق شده بو و با زبانم تکانش میدام امادرد نداشت دقیقا همان دندانی که دکتر برای ترمیم کرده است لطفا بگویید تعبیرش چیست داره عذابم میده

 76. مریم خانوم شوما باشوهرتون خیلی جروبحث دارید احتمالا

 77. سلام ببخشید من الان خیلی سر درگم شدم واقعا ترسیدم نمیدونم تعبیر خوابم چی میشه.
  خواب دیدم دندون جلوییم لق بود افتاد تو کف دست چپم ولی تمیز بود اصلا خونم نداشت دهنم تمیز بود فقط ترتیب دندونام عوض شد
  حالا تغبیر این خواب من چی میشه؟ ممنون میشم سریع جواب بدین واقعا پریشونم ?

 78. سلام وقت بخیر من دندان بالایی لق خورد کندمش و بالای پشتبان انداختم تغبیرش چی میشه

 79. سلام . خواب دیدم دندان مصنوعی بالا وپایین من هر دو از وسط نصف شده واز استر جدا شده وتو دستم گرفتم دندانم تمیزه ونیش درازی داره ولی استرش خیلی کثیفه لطفا معنیشو بگید

 80. سلام .داندان مصنوعی بالا وپایین من هر دو از وسط نصف شد واز استر جدا شد دندان تمیز ودارای نیش بلند ولی استر کثیف وبزور از جایش درامد لطفا به من جواب بدهید

 81. سلام خسته نباشید
  میشه تعبیر خواب منو بگین؟من خواب دیدم احسای کردم تو خواب دندونام یکم ناراحتن نه که درد داشته باشن ؛احساس میکردم لق شدن بعد دستمو میبرم تو دهنم که ببینم واقعا لق یا نه به دندون پیشین جلویی دست زدم یکم تکون دادم لق شد و کنده شد و موند تو دستم .تبعد دیدیم در دنبال یه راهیم که اونو درست کنم ؛لطفا تعبیر خواب منم بگین ممنونم

 82. من خواب دیدم تمام دندان های فک پایینم یه دفعه ای بدون هیچ دردی افتادووقتی به بابام تو خواب نشون دادم زرد وناسالم بودند تعبیرش چیه

 83. من معمولا خواب میبینم دندونام بدون خونریزی همه اش میریزه کف دو دستم ! تعبیرش چیه ؟

 84. من معمولا خواب میبینم همه دندونام میریزه کف دو دستم بدون خون ریزی ! تعبیرش چیه ؟ من از خواب هام نگران نمیشم ولی این یکی چون بارها و بارها دیده ام نگرانم کرده !

 85. خواب میبینم همه دندونهام از توی دهانم میریزه کف دو تا دستم بدون خون ریزی ! من خواب هام رو زیاد جدی نمی‌گیرم اما چون این خواب رو بارها و بارها دیده ام نگران شده ام ! تعبیرش چیه ؟ با تشکر

 86. سلام..تمیز کردن جرم گوش چه معنی ای داره؟

 87. ببخشید من دختر دو سالم فوت کرده خواب دیدم دندانهایش داره میریزه بعد شروع شد دندانهای خودم عقبیها و جلوییها همه لغ شد و خودم داشتم یکی یکی میکندم همه را کندم و بعد دیدم که دخترم خوشحال تو بغلمه و سالم شده و میخنده خیلی نگرانم لطف کنید تعبیرش چی میشه

 88. سلام. منم بارها خواب لق بودن یا افتادن دندان رو دیدم.
  دیشب خواب دیدم تموم دندونای پایینم ریخت توی دستم.گذاشتمشون جیبم که کسی نبینه.انگار مثل نخ تسبیح به هم متصل بودند.بعد توی آینه نگاه کردم دیدم چونه ام جمع شده عین پیرها.باخودم گفتم حتما باید دندون مصنوعی بزارم که دوباره صاف بشه پوست جمع شده ی چونه ام.

 89. سلام من خواب دیدم یکی از دندان های عقبم افتاده .و ادامه ی اون خواب دیدم ک مریض شدم .تعبیرش چیع .من هرچی میخونم متوجه نمیشم

 90. سلام من خواب دیدم دندونم رو کشیدم اونم دندون کرسی بعد از ی مدت از خانومم جدا شدم

 91. سلام من خواب دیدم دندون کرسی ام و کشیدم بعد یک مدتی از خانومم جدا شدم بله بعضی اوقات درسته درسته درسته

 92. سلام.من خواب دیدم تمام ردیف دندانهای فک پایینم لق شدن و افتادن ولی یک ردیف کامل و زیبا پشتشان درآمده بود.تعبیرش رو لطف میکنید بگید؟ ممنونم

 93. سلام.من خواب دیدم تمام ردیف دندانهای فک پایینم لق شدن و افتادن ولی پشتشان یک ردیف کامل و زیبا دندان درآمده بود.تعبیرش رو لطف میکنید بگید؟ ممنونم

 94. سلام من خواب دیدم که یکی از دندان های پایینیم نصفش شکسته .نگرانم

 95. من دیدم همه دندانهام داره خراب میشه و ضرف یک روز همه رو از دست میدم. خودمم میبینم که دندانام خراب و سیاه شده و داره میریزه زمین. تعبییر لطفا

 96. سلام من دیشب خواب دیدم که دندانهای کرسیم دوتا بالا دوتا پایین و یکی دیگه از دندانهام که یادم نیست کدوم دندان بوده خراب شدن قهوه ای رنگ شدن و یهو افتادن توی دستم این تعبیرش چیه??????

 97. سلام من دیشب خواب دیدم که دندانهای کرسیم دوتا از بالا دوتا از پایین و یه دوندونه دیگه ام که یادم نمیاد کدون وندونم بود قهوه ای رنگ شدن و یدفعه افتادن توی دستم این تعبیرش چیه ?????????

 98. من خوای دیدم دندون جلویی دخترم افتاده و مابقیه دندونای بالا سمت چپش لق شده خواهش می کنم جواب بدیم من خیلی نگرانمالبته دخترم ۵ سالشه لطفا

 99. من خوای دیدم دندون جلویی دخترم افتاده و مابقیه دندونای بالا سمت چپش لق شده خواهش می کنم جواب بدیم من خیلی نگرانمالبته دخترم ۵ سالشه لطفا

 100. سلام من خواب دیدم یکی از دندونای جلویی دخترم که ۵ سالشه افتاده و من داشتم با خوشحالی نشون می دادم که دخترم بزرگ شده و دندونای بالا سمت چپش لق شده بود ممنون میشم من رو از نگرانی در بیارید

 101. سلام خواب دیدم یکی از دندونای جلوی دخترم اقتاده و با خوشحالی دارم به همه نشون میدم و بقیه دندونای بالا هم لق شده بود لطفا پاسخ بدین ممنون

 102. من پارسال خواب دیدم تمام دندونای جلو ریخت
  یبار دیگه خواب دیدم دوتا از دندونام افتاد
  دیشبم خواب دیدم دندون دراوردم

  واقعا که خوابام منو مسخره کردن
  هر وقتم خواب دیدم هیچی نشده
  عقیده ندارم به تعبیر خواب
  بنظر من خوابها از افکار ما سرچشمه میگیرن
  من اصلا عقیده ندارم به تعبیر خواب

 103. سلام
  من خواب دیدم با دوستام تو خونمون بودم که یهو بابام خدابیامرز و کلی از فامیلامون با هم اومدن خونه،من داشتم دوستام و رد میکردم برن که دیدم یکی جلو در خونه منتظر بابامه و میگه ازش صد میلیون میخواد،من خواستم برم پول جور کنم وقتی از جلو یه آینه رد شدم دیدم زیر لب پایینم 8تا دندون زشت و خراب در اومده???کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 104. جواب سوالم رو نگرفتم من خواب دیدم که یکی در روی سفره غذا مسواک میکنه تعبیر خواب من چی میشه

 105. سلام
  من دیشب خاب دیدم دندون نیش بالا سمت راستم لق بود, تعجب کردم چرا لق شده دندونی که سالم بوده وخیلی ناراحت بودم. بادستم فشارش میدادم جا بخوره ولی نمیشد البته نمیوفتاد. بعد رفتم دکتر گفت نگران نباش وبرام بستش ودرستش کرد. گفت مدتی طول میکشه تا خوب شه. اصلا هم درد نداشتم ولی انگار التهاب لثه زیر اون دندونم باعث لق شدنش شده بود.

 106. خواهرو برادرم هردو خواب دیدن ک همه ی اندوناشون ریخته توی دستشون. با این تفاوت ک خواهرم شباهتی بین اون دندونا و دندونای خودش ندیده ولی برادرم کاملا دندون های خودش رو دیده. خودمم هم حدود پنج شب خواب میدیدم ک یکی ازدندونای ردیف بالا لق میشه و میوفته. تعبیرش چی میشه؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید.

 107. سلام ببخشین مادر من تو خاب دیده دندونش شکسته و افتاده تو چاه دستشویی ودهنش پر خون شده ممنون میشم اگه تعبیرش کنین

 108. سلام خسته نباشید ببخشید من خواب دیدم دندونم نصفه شکسته افتاد تو دستم تعبیرش چیه تو رو خدا بگید خیلی نگرانم .البته دندونم خرابه شبش خیلی تو فکرش بودم گفتم برم دکتر بکشمش

 109. سلام من خواب دیدم دندونای جلو پایینیاش چنتا خراب و دونه دونه افتاد 4تاش خیلی خالم بده و نگران لطف کنید جواب بدین منتظرم ….

 110. این اتفاق برام یکبار رخ داده و واقعیه
  اول بگم که پدر و مادرم به شهر دیگه مسافرت کرده بودن چند روزی.بعد خواب دیدم که دندان بالایی(جلویی)افتاد و من اون رو از زمین برداشتم و داخل کف دست گذاشتمش و نگاهش میکردم.
  فردای اون روز شنیدم که بابام با ماشین تصادف کرده و پای چپش آسیب دیده.این مال سه ماه پیشه.
  امروز هم خواب دیدم دندان جلویی پایینی شکست و اون رو باز داخل کف خودم دیدم.نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیافته.
  به امید خدا خیر باشد

 111. خواب دیدم دندون آخریم پوسید و لق هست که من با دستم از تویه دهنم می کنم و تو دستم می گیرمش

 112. سلام خواب دیدم همه دندانهام تو دهانم خرده شده

 113. خوردن دندان تعبیرش چیه

 114. سلام من خواب دیدم تمام دندانه‍آیم مصنوعی وبرشون داشتم ودوباره‍ گذاشتم سرجاش ولی هیچکدوم از خونوادمون خبر ندارن من دندان مصنوعی دارم ممنون می شم زود جواب بدیم

 115. سلام
  خواب دیدم دوتا دندون جلوییم بالا لق شدن خیلی مراقبشون بودم اما بهو افتادن خودشم باریشه منم دندونامو تویه کاسه گذاشتم یخچال بابامو صدا کردم تا منو پیش دندون پزشک ببره تا دندونا بهم بچسبونن اما بابام گف دندون داری در میاری تواینه نگاه کردم دیدم راست میگ جاشون دارم دندون در میارم اما گفتم من که دندون شیریام ریخته بود دوباره دارم دندون دایمی در میارم

 116. سلام من خواب دیدیم که دندانهای پایین سمت راستم خیلی لق شده و انها را با دست میکنم و میندازم زمین اما خاکی نشدن تعبیرش چیست

 117. سلام من اولین بار هست که به این سایت مراجعه کردم.
  من هم خوابی دیدم که از روی نگرانی دنبال تعبیرش هستم.
  ولی اینجا نظرات را میخوندم واقعا تاسف خوردم واسه این نمیدونم بگم مملکت مردم !!!!!

  اگه کشوره اسلامیه اگه قرار بر آزادیه افکار و هرکسی حق اینو داره نظرشو بگه و هیچ کسی حق اینو نداره که به خودش اجازه بده که به افکار اعتقادات ی ادم توهین کنه.

  یک نفری خوابی دیده و از نظر خودش تعبیری کرده و شاید هم واقعا خوابی نبوده و دوست داشته نظرشو بگه.

  متاسفم واسه کسایی که ادعای مسلمانی میکنند و به قول خودشون منتظر ظهورن ولی حتی اندازه ی بچه هم عفت کلام و حتی طرز درست صحبت کردن و حتی بیان نظرات و حتی علمشو ندارن که بخوان نظری بدن اونم بااین لحن.

  همین انسان های به ظاهر مسلمونن که تیشه به ریشه دین و مردم میزنن بااین رفتارهای اشتباهشون .

  متاسف واسه این مملکت و نظام.

  خدانجاتمون بده به حق به همین شبای عزیز.

 118. سلام من خواب دیدم که میرقصم یهو دقیق یادم نیست یکی از دندونام تو دهنم تیکه تیکه میشه مثلا سه قسمت میشه ولی من یه قسمتشو بیشتر ندیدم دندون شکسته درآوردم تو مشتم نگه داشتم هرچی تو آیینه نگاه میکنم که ببینم کدوم یکیه پیدا نمیکنم جاشو اما تو دهنم دوتا جای خالی هست که میگم اینجا نیست بعد متوجه میشم که یکی از دندونای جلو بالا لق شده اگه ممکنه تعبیرشو برام بگید

 119. بچه ها خواب خواب دندون ی قوچ رو دیدم .خیلی تمیزو تیز بود .ک دستمو گاز گرفت.قوچ برای قربانی کردن بود . این چیه ؟؟

 120. سلام من خواب دیدم که یکی از دندون های پایین افتاده تو دستم و بعد بدون هیچ خونریزی بعد دیدم که از دستم افتاده زمین و یکم کثیف شد وبعد اصلا نفهمیدم چیشد که همون یک دونه دندونم به سه قسمت شد و یک قسمتش گم شد. ممنون میشم بگین تعبیرش چی میشه .

 121. سلام من خواب دیدم دندون پایینم سومی از جلو لق کندمش بعد گذاشتمش لای دستمال که دندون کنده شده خیلی سفید و براق بود .تو واقعیت هم یک دندان لق دارم.لطفا تعبیرش رو بگید

 122. سلام من خواب دیدم دندون سومی ازجلو پایین سمته چپ لق بود با دست کندمش و گذاشتمش لای دستمال.دندونی که کندمش خیلی سفید و براق بود.بعد جای دندونم خون اومد دستمال گذاشتم روش.لطفا تعبیرش رو بگید.ممنون

 123. تعبیر خواب دندان های زیاد که مثل کوسه تیز هست چیه؟

 124. سلام من یکی از دندان هام مشکل داره و تو خواب دیدم همون دندانم روکشیدم و کف دستم داشتم نگاش میکردم و شکل خراب و بدی داشت.
  و ادامه خوابم دیدم که به جای اون دندان افتاده یه دندان فلزی گداشتم.
  اکه ممکن این خواب رو تعبیر کنین.

 125. تعبیرها درست است..اما همیشه سعی کنید نسبت به همه چیز خوش بین باشید….خواب حکم داره..اینکه چه ساعتی دیده باشی…بعدش…خودتون رو ازار ندین وفکرتون رو درگیرش نکنید..صدقه کنار بزارین واستغفار کنید.

 126. سلام من خواب دیدم دوتا از دندان های جلویی شکست وافتاد در دستم تعبیرش چی میشه با توجه به اینکه پدرم رو یکماهخ که از دست دادم و مادربزرگم را دوماهخ که از دست دادم

 127. همکارم خواب دیده که من دندان مصنوعی را دارم در دهانم می گذارم.

 128. همکارم خواب دیده که من دندان مصنوعی را دارم در دهانم می گذارم.

 129. سلام من خواب دیدم دندان نیشم توسط فردی با انبر دست به سختی و با رضایت خودم کشید و دهانم پر خون شد رفتم دهان و دندانم رابشویم افتاد تو حوضچه زیر شیر آبی برداشتم دیدم خیلی کم کرم خورده رفتم نشون مادرم یا همسرم دادم لطفا تعبیرش کنین ممنونم

 130. سلام
  ببخشید من اولین باره به این صفحه میام و اون پیام بالا رو که از نظام ناراضیه رو همین الان دیدم فقط یک چیز خدمت اون دوست عزیز عرض کنم
  اگه همین رهبرو این نظام نبود شما تا حالا باید به صدام می گفتی اق دایی و به داعشم می گفتی سلام عمویی برو خدا رو شکر کن رهبر به این خوبی داریم

 131. سلام من بعد از اذان صبح خواب دیدم که دندان بالا من که وسط بود لق بود ان دندان لق را کشیدم بیرون و دست کفم نگه داشتم تعبیرش چیه؟؟؟

 132. سلام خواب دیدم یکی از دندونای عقب پایینم که شکسته یکی از دختر بچه های فامیل دست انداخته کشیده بدون اینکه خون بیاد

 133. انگلایی مثل تو وامثال کثیف توبدونن اگر مررد بودینو ادعا که مثلسگ نجسو ترسو نبودین و اسمتو تو پستت میگذاشتی بعد گه خوری میکردی درباره نطام مقدس جمهوری اسلامیمون.وجووود ندارین شماها.بدونین نهصت ما تا فرج آقامون ادامه داره و اجازه نمیدیم حرومیایی مثل شماهااا خرابش کنن

 134. سلام.من در مورد تعبیر خوابم نگران شدم.خواب دیدم یکی از دندونای کرسی افتاد کف دستم ولی رو زمین نیفتاد.و نگهش داشتم.و از دهنم خون زیادی اومد.یعنی چی حالا؟

 135. من خواب دیدیم دندون جلویم سمت چپیش یهدفعه سوراخ شد سوراخ بزرگ و نوک دندونمم صاف شکست بدون درد و خون ریزی

 136. با سلام و خسته نباشید .من چند روز پیش خواب دیدم ک یهو چن تا از دندانهای عقب بالا و پایین افتادن که قبلا پر کرده بودم .نمیدونم تعبیرش چیست .

  • منم تقریبا همین خواب و دیدم 🙁 استرس گرفتم هفت تا دندنم افتاده بود زشتو داغون بودن تو کف دستم ریختم خونم نداشتن :(((

 137. چقدر چرند مینویسید
  مطمئن هستید همه ی اینا رو مدیر سایت برای بازارگرمی خودش نمینویسه؟
  نمیدونم شاید…؟

  • سلام و عرض ادب
   مدیر سایت معبر نیست و اومدن و نیومدن شما هم پورسانتی براش نداره.من از تمامی مراجع براتون کامل ترین مطلب را گذاشتم.شما اگر بیشتر می دونید بفرمایید تا دیگران استفاده کنند

 138. سلام من دختری 22ساله هستم دیشب خواب دیدم 4تاازدندونای جلویی فک پایینموکشیدم ومیگم میخوام ارتودنسی کنم اوعقبیابیان جلوخودمم ازاینکارم متعجب بودم که دندونای جلوی سالم بودن چراکشیدم واینکه اصلادندون عقبی چه جوری میخوادبیادجلوالبته هیچ خونی هم نمی آمدفقط یادمه توآیینه نگاهش کردم ودیدم روی لثه هام نقطه قرمزکه ناشی ازجای دندونام مونده حالاامروزصبحم که صدقه دادم والبته قسمتم شدبرم زیارت فرداحرم حضرت معصومه س توروخدابهم بگیدمعنیش چی میشه

  • سلام من خواب دیدم دندانهای جلویی فک پاییینم افتاده بدون اینکه خون بیاد ولی جاش دندون درآمده و اما هنوز اون دندانها زیاد بلند نیستند، دندانهایی که افتاده بدوند خرد شده و در دستم بودند.

 139. سلام من خواب دیدم دندانهای جلویی فک پاییینم افتاده بدون اینکه خون بیاد ولی جاش دندون درآمده و اما هنوز اون دندانها زیاد بلند نیستند، دندانهایی که افتاده بدوند خرد شده و در دستم بودند.

 140. خواب دیدم،دندونم خراب شده،واون داروهای سیاهی که دندانپزشکهامیزارند،اون ازدندانم شکست وازدندونم خون امد،لطفا تعبیرش چیه؟؟؟

 141. خواب دیدم،دندانپزشک اون داروهای سیاهی که به دندانهای عقب میگذارند،اون شکسته شدوبه دستم افتادوازدندونم خون امد

 142. چیکار کنیم که اصلا خواب نبینیم

 143. چیکار کنیم که اصلا خواب نبینیم

 144. سلام ریختن دندانهای جلو فک پایینی روی دست تعبیرش چیه لطفا بگویید

 145. هانیه
  با این تعبیر ، خواب من جالب میشه تعبیرش
  خواب دیدم رفتم دندون پزشکی دکتر بم میگه باید دندون کرسی رو بردارم بقیه دندونارو تعمیر کنم و زیبایشونو انجام بدم
  منم قبول کردم ، جای دندون کرسی خالی بودو همش با زبونم حس میکردم . ولی وقتی کارش تموم شد دندونمو سر جاش گداشت
  راستش من دارم از همسرم جدا میشم و در این حین دارم برا کنکور پزشکی میخونم ک میدونم قبولم
  دکتر شدنم میشه همون زیبایی دندونی ک تو خواب دیدم
  از رفتارای همسرمم میدونم برمیگرده ولی فعلا نه

  راستش خوابم با این تعبیر خیلی بانمک در میاد 🙂

 146. لق بودن دندان و کندن آن به دست خود

 147. سلام کندن دودندان جلو ازردیف بالا به وسله زبان ودردست گرفتن دست چی میشه؟

 148. سلام خواب دیدم که دوتاازدندانهای ردیف بالا دنونهای جلویی به وسیله زبانم افتادودر دست گرفتم بعددیدم که جاش داره دندون میزنه بیرون لطف کنیدبگیدتعبیرش چیه

 149. خیلی جالبه اصا
  خواب دیدم دندون های جلو به دو بخش تقسین شدن بخش اول رفته جلوی بخش دوم به طوری که وقتی به آینه نگاه میکردم توی دهنم فقط یه دندون خرگوشی بود!
  و میتونستم تکون بدن، و با دستم همه دندون هامو درست کردم، هیچ کدوم نیوفتاد! فقظ چند تا لق شده بود.
  در ضکن توی شهر هم انگاری انتخابات تک نفره بود و یا برنده شدن یک نفر و اعتراض و یا ی شورش توی شهر برای ناراضی بودن از یک نفر بود.
  درصمن هیچ خونی نیومد.
  در این مورد به تلگرامم پیام بفرستید.
  فقط خواهشا تعبیر نکنید فقط نظر بدید.
  t.me/eepho_sh

 150. منم خواب دیدم یکی ازدندونای بالایام تکه تکه شدو ریخت تو دستم

 151. من خواب دیدم تو خونه نشستیم دندونم درد میکنه همش بهش دست میزنم یک دفعه در میاد میفته تو دستم بلند میشم مامان دندونم افتاد مامانم گفت کوش ببینمش ندان رو بهش دادم دندان راکرد تو دهنش دو نصفش کرد بعد گفت بندازش بیرون که من بیدار شدم

 152. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده.

 153. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند

 154. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است

 155. دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد

 156. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

 157. حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین

 158. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.

 159. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است. ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان

 160. دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.

 161. دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد

 162. دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.

 163. دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود

 164. دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود

 165. با عرض سلام…
  شب تو خواب دیدم که دندون پایینیم از لثه م جدا شده بعد دستمو میزنم به دندونم از ریشه ش جدا میشه و کنده میشه.
  خیلی خرسند میشم اگه جواب تعبیرشو زود بدین.

 166. من اصلا دندون خراب ندارم اما در خواب دیدم یکی از دندونای اسیابیم خراب شده

 167. سلام من خواب دیدم دندان های از نیش اون ورتر فک بالا سمت راستم دو سه تاشون لق شدن و وقتی دست میزنم ی خورده ازش کنده میشه و میاد دستم و ی خورده از دندون تو دهنم باقی میمونه. تورو خدا جواب بدید خیلی نگرانم. ممنون

 168. من همیشه خواب میبینم که ریشه دندونهام لقه و میوفتن یا بعضی شب ها یهو همه میریزن
  تورو خدا به من بگین این خوابها یعنی چی؟؟
  بعدش که خواب میبینم دندونهام میریزن یهو مشکل و غم بزرگی میاد تو زندگیم

 169. سلام من خواب دیدم که چند دندون اصافه توی دهانم درآوردم جلوی بقیه دندونام

 170. اگر چند دفعه خواب ببینیم که همه دندان‌هامون لق شده اند و تعداد زیادی از آن ها هم با هم افتادند، چه تعبیری داره؟

 171. سلام،تعبیر خواب شکستن یکی از دندان های جلو،که زینت چهره هم حساب میشه چی هست؟ممنون

 172. با عرض سلام
  من خواب دیدم که دندان پایینم کنده شده تعبیرش چیه؟
  با تشکر

 173. سلام
  من خواب دیدم همه دندونای جلوم ریختن، بدون دیدن خون، همشونم تو کف دست خودم بودن، اما بیشتر شبیه دندون شیری بود تا دندون های اصلی،یا حتی میشد گفت دندونای جلوم خرد شده باشن همشون و همشون کف دست خودم بودن

 174. خواب دیدم دندونموخودم میکشم اماازدستم نمیوفته فقط یادمه یبارسعی کردم که دندونم لق شدوازش خون میومدمجبورشدم بکشمش میشه تعبیرشوبگیر

 175. من خواب دیدم دندونم خراب شده بود درد میکرد-میشه تعبیرشو بگید

 176. سلام.من دیشب خواب دیدم سه تا دندون های جلو بالا دهانم سوراخ شده و دارم تو آینه بهشون نگاه میکنم.تعبیرشو بگید ممنون میشم

 177. سلام من خواب دیدم یک دندان را داخل بدنم می گذاشتند

 178. سلام من خواب دیدم دندانی را درون بدنم میگذارند . تعبیرش چیه؟

 179. سللم خواب دیدم دندانهایم از افتادن ندیدم یک دست دندان زیبا پزشک بهم داد گذاشتم داخل دهانم رفت دندان واقعی خودم شد خوب راحت 42سالم هست بقدری احساس رضایت میکردم نگو

 180. خواب دیدم ۳ تا شهید اومده یکیشون رو میشناسم اونیکه میشناسمش بهم میگه بیا بریم همشونم شاد بودن. یکی از شهدا که میخندید و دندوناش دیده میشدن دهانش که باز بود دیدم از فک بالاش از وسط داماغ یه دندون سفید درآورده. لطفا تعبیرش رو بهم بگین

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ